Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Spor Dallarına Göre Spora Katılım Motivasyonundaki Farklılıklar
Bu çalışmanın amacı, farklı spor dallarındaki gençlerin katılım motivasyonlarını incelemek ve demografik değişkenlere göre oluşan farklılıkları belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu, Türkiye’de farklı spor dallarında sporcu olan 85 kız ve 202 erkek sporcu oluşturmaktadır. Araştırmadaki katılımcıların yaş ortalaması 14.29±1.41’ dir. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Gill, Gross ve Huddleston (1983) tarafından geliştirilen Katılım Motivasyon Anketi (PMQ) uygulanmıştır. PMQ’nun Türkçeye uyarlamasının geçerlilik ve güvenirliliği, Oyar, Aşçı, Çelebi ve Mülazımoğlu (2001) test edilmiştir. Ölçek 30 madde ve 8 alt ölçekten oluşmaktadır. Ölçekte yer alan maddeler 3’lü Likert tipinde hazırlanan puanlama üzerinden değerlendirilmektedir. Ortalama ve standart sapma dadâhil olmak üzere, tüm değişkenler üzerinde betimsel analiz yöntemleri gerçekleştirilmiştir. Ölçekten alınan puanlar ve bazı bağımsız değişkenler arasındaki farklılıkları belirlemek için t- testi kullanılmıştır. Analizle sonucunda kızlar ve erkekler için başarı/statü (t=2.71, p<0.05), takıma bağlılık (t=2.12, p< 0.05) ve dostluk (t= 3.81, p< 0.01) alt ölçekler arasında anlamlı farklılıklar görülmüştür. Erkekler kızlara göre daha yüksek ortalamaya sahiptir. Başarı / statü(t=2.52, p<0.01), takıma bağlılık (t=2.33, p< 0.01), enerji harcama/fitness (t=2.33, p< 0.05) ve rekabet (t= 2.50, p< 0.01), spor deneyimi gibi alt ölçek ortalamalarında anlamlı farklılıklar çıkmıştır. Daha az deneyimli katılımcılar daha çok deneyimli katılımcılara göre daha düşük puanlar aldı. Sonuç olarak, 30 katılım motiflerinin her birinin ortalama puanına göre, “becerilerimi geliştirmek” ve spor dalımda yükselmek” katılımcılar için en önemli katılım güdülerini oluşturduğu ifade edilebilir.

Keywords
Katılım motifleri, Gençler, Cinsiyet

Advanced Search


Announcements

    Call for papers

    Dear authors,

    We only accept topics related to different disciplines of sport sciences since the first issue of our fifth volume. Therefore, please do not submit any kinds of research which is not directly connected to the sports field. Also be sure that you formatted your proposals according to the author guidelines of the journal. Submitting your articles to our journal will definitely mean that your articles haven't been published or sent elsewhere for publication. 

    Our journal solely functions on open access policy and we would definitely be happy to see that authors are exploring and using articles printed in our journal. Address :ISCSA Office: Menekse Sok. No:7/71 Balkanoglu Is Hani Kizilay, Cankaya, Ankara, TURKEY
Telephone :03123190289 Fax :03123190289
Email :editor@iscsjournal.com - turkmenm@yahoo.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri