Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ERGENLERİN ALGILADIKLARI ANNE BABA TUTUMLARI İLE SOSYAL BECERİ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Bu çalışmada, ergenlerin anne baba tutumlarını nasıl algıladıkları, anne baba tutum algılarının onların sosyal becerilerini ne derece etkilediğini araştırmak amaçlanmıştır. Çalışma grubunu, liseye devam eden 613 öğrenci oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında Algılanan Anne Baba Tutum Ölçeği ve Sosyal Beceri Envanteri kullanılmıştır. Veriler bilgisayar ortamında SPSS 20.0 paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde normallik dağılım testi ve homojenlik testi sonuçlarına göre Ki-Kare, Mann Whitney U testi ve Kruskall Wallis H Testi kullanılmıştır. Sonuç olarak; ergenlerin algıladıkları anne baba tutumlarının, sınıf düzeyi değişkeninden anlamlı ölçüde etkilenmediği, cinsiyet değişkeninden ise anlamlı ölçüde etkilendiği ve kız ergenlerin, erkeklere göre anne babalarını daha demokratik olarak algıları belirlenmiştir. Sosyal Beceri Envanteri puanları incelendiğinde, kız ergenlerin sözel olmayan duyuşsal mesajları iletebilme becerisinin erkeklerden daha iyi olduğu belirlenmiştir. Yine, 9.sınıf ergenlerin sözel olmayan duyuşsal mesajları anlama ve yorumlama becerisi ile diğerlerinin sözel iletişimlerini yorumlama becerisinin üst sınıflardan daha düşük olduğu belirlenmiştir. Genel olarak, ergenlerin algıladıkları anne baba tutumları ile sosyal becerileri arasında anlamlı düzeyde bir ilişki olmadığı sonucuna varılmıştır.

Keywords
Ergenlik; Anne baba tutumları; Sosyal beceri.

Advanced Search


Announcements

    Call for papers

    Dear authors,

    We only accept topics related to different disciplines of sport sciences since the first issue of our fifth volume. Therefore, please do not submit any kinds of research which is not directly connected to the sports field. Also be sure that you formatted your proposals according to the author guidelines of the journal. Submitting your articles to our journal will definitely mean that your articles haven't been published or sent elsewhere for publication. 

    Our journal solely functions on open access policy and we would definitely be happy to see that authors are exploring and using articles printed in our journal. Address :ISCSA Office: Menekse Sok. No:7/71 Balkanoglu Is Hani Kizilay, Cankaya, Ankara, TURKEY
Telephone :03123190289 Fax :03123190289
Email :editor@iscsjournal.com - turkmenm@yahoo.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri