Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


The Examination of Life Satisfaction Levels of I
Bu araştırmanın amacı; özel spor merkezlerinde spor yapan bireylerin yaşam doyum düzeylerini ölçmek ve değerlendirmektir. Araştırma grubunu; Konya İlinde bulunan Maximum Fitness Center isimli özel spor merkezi ve şubelerinde düzenli olarak bir yıldır egzersiz yapan üyeler arasından rastgele seçilmiş 75'i kadın, 125'i erkek toplam 200 spor yapan katılımcı oluşturmaktadır. Tarama (survey) modeli esas alınarak yürütülen bu çalışmada; Diener ve arkadaşları tarafından (1985) geliştirilen, geçerlilik ve güvenirliliği Yetim (1993) tarafından yapılan Yaşam Doyum Ölçeği (The Satisfaction With Life Scale, SWLS) kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde ve hesaplanmış değerlerin bulunmasında SPSS 16.0 istatistik paket program kullanılmıştır. Veriler ortalama ve standart sapmalar verilerek özetlenmiştir. Verilerin normal dağılım göstermediği tespit edilmiş olup; ikili küme karşılaştırmalarında Mann Whitney-U Testi kullanılırken, verilerin çoklu karşılaştırmalarında Kruskal Wallis-H Testi kullanılmıştır. Bu çalışmada hata düzeyi 0.05 olarak alınmıştır. Araştırmanın sonucunda; özel spor merkezlerinde spor yapan bireylerin yaşam doyum düzeylerinin cinsiyet değişkenine göre değerlendirilmesi sonucu istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gözlemlenmezken, medeni durum değişkenine göre, evli üyelerin lehine istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gözlemlenmiştir. Araştırmaya katılan üyelerin yaşam doyum düzeylerinin eğitim ve yaş değişkenine göre değerlendirilmesi sonucunda hiçbir alt boyutta istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa rastlanmazken, gelir değişkenine göre değerlendirilmesi sonucu geliri 1000 TL ve üzeri olan üyelerin, geliri 1000TL ve altı olan üyelere göre yaşam doyum düzeyleri yüksek gözlemlenmiştir. Sonuç olarak; araştırmaya katılan özel spor merkezi üyelerinden evli ve gelir düzeyi yüksek olan üyelerin yaşam doyum düzeylerinin, diğer üyelere oranla daha yüksek olduğu söylenebilir.

Keywords
Yaşam doyumu, Spor, Egzersiz

Advanced Search


Announcements

    Call for papers

    Dear authors,

    We only accept topics related to different disciplines of sport sciences since the first issue of our fifth volume. Therefore, please do not submit any kinds of research which is not directly connected to the sports field. Also be sure that you formatted your proposals according to the author guidelines of the journal. Submitting your articles to our journal will definitely mean that your articles haven't been published or sent elsewhere for publication. 

    Our journal solely functions on open access policy and we would definitely be happy to see that authors are exploring and using articles printed in our journal. Address :ISCSA Office: Menekse Sok. No:7/71 Balkanoglu Is Hani Kizilay, Cankaya, Ankara, TURKEY
Telephone :03123190289 Fax :03123190289
Email :editor@iscsjournal.com - turkmenm@yahoo.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri