Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


A Comparison of Self-Efficacy Beliefs of the College of Physical Education and Sports Graduates to the Graduates of Other Majors within the Pedagogical Formation Training Programs
Öğretmenlerin özyeterlik inançları, bir meslek olan öğretmenliğin gerektirdiği bilgi, beceri ve yeterliklere sahip olma ve karşılaşabilecekleri durumların üstesinden gelebilecekleriyle yakın ilişkilidir. Pedagojik formasyon eğitimi alan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunları ile diğer bölümlerden mezun öğretmen adaylarının özyeterlik inançlarının belirlenmesi, meslek yaşantılarında etkili bir performans sergilemeleri açısından önem arz etmektedir. Bu araştırmanın amacı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Adnan Menderes Üniversitesinde pedagojik formasyon eğitimi alan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunları ile diğer bölümlerden mezun öğretmen adaylarının özyeterlik inanç düzeylerini belirlemek ve bu özyeterlik inanaçlarının belirli değişkenlere (cinsiyet, yaş, medeni durum) göre değişimini ortaya koymaktır. Çalışmaya, 2014-2015 eğitim öğretim yılında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nden 72 ve Adnan Menderes Üniversitesi’nden 48 olmak üzere toplam 120 formasyon eğitimi alan öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Tschannen-Moran ve Woolfolk Hoy (2001) tarafından geliştirilen ve Türkçeye uyarlama çalışması Çapa, Çakıroğlu ve Sarıkaya (2005) tarafından yapılan ‘Teachers’ Sense of Efficacy Scale’ (TSES-Öğretmen Özyeterlik Ölçeği) kullanılmıştır. Ölçek, ‘öğrenci katılımı, öğretim stratejileri ve sınıf yönetimine yönelik özyeterlik olmak üzere üç alt boyuttan oluşmaktadır. Veriler SPSS (Statistical Package for Social Sciences) istatistik paket programı kullanılarak analiz edilecektir. Araştırmada one way Anova ve t testi kullanılacaktır ve Öğretmen adaylarının verdikleri cevaplar değerlendirilerek özyeterlik inançlarını ne derece etkilediği belirlenecektir.

Keywords
İnanç, pedagojik formasyon, öz yeterlik

Advanced Search


Announcements

    Call for papers

    Dear authors,

    We only accept topics related to different disciplines of sport sciences since the first issue of our fifth volume. Therefore, please do not submit any kinds of research which is not directly connected to the sports field. Also be sure that you formatted your proposals according to the author guidelines of the journal. Submitting your articles to our journal will definitely mean that your articles haven't been published or sent elsewhere for publication. 

    Our journal solely functions on open access policy and we would definitely be happy to see that authors are exploring and using articles printed in our journal. Address :ISCSA Office: Menekse Sok. No:7/71 Balkanoglu Is Hani Kizilay, Cankaya, Ankara, TURKEY
Telephone :03123190289 Fax :03123190289
Email :editor@iscsjournal.com - turkmenm@yahoo.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri