Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ULUSLARARASI SPOR ORGANİZASYONLARININ ETKİLERİ: 2013 MERSİN XVII. AKDENİZ OYUNLARI’NA YÖNELİK BİR UYGULAMA
Bu çalışmanın amacı, 2013 yılında Mersin şehrinin ev sahipliğini yaptığı XVII. Akdeniz Oyunları’nın (XVII. Mediterranean Games) ekonomik etkilerini belirlemektir. Oyunların ekonomik etkilerini belirlemek için Mersin’deki yerel halka anket uygulanmıştır. 2013 yazında toplam 32 branş olarak Mersin’de düzenlenen Akdeniz Oyunları’nda, Jie ve Yan (2010) tarafından geliştirilen Mega Organizasyon Etkisi Ölçeği (Mega Event Impact Scale) kullanılmıştır. Çalışmada, Mersin’de bulunan yerel halkın XVII. Akdeniz Oyunları’nın ekonomik boyutları (Ekonomik Yararlar ve Ekonomik Maliyetler) ile ilgili algılamalarının bireysel özelliklerine göre farklılık durumları tespit edilmeye çalışılmıştır. Mersin’de yaşayan yerel halk olarak belirlenen evrenin içerisinden basit tesadüfî örnekleme yöntemi ile (%44,9) 203 Kadın, (%55,1) 249 Erkek olmak üzere toplam 452 kişiye anket uygulanmıştır. Yerel halkın, Mega Organizasyon Etkisi Ölçeği’nin ekonomik yararlar ve ekonomik maliyetler boyutlarındaki algılamaları ile bireysel özellikleri arasındaki farklılıkları belirlemek için t testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, organizasyonun ekonomik yararlar boyutu algılamaları ile yerel halkın cinsiyet ve yaş durumları arasında farklılık görülmemiş, meslek (F=5.352; p<0.05), gelir düzeyi (F=4.486; p<0.05) ve Mersin’de ikamet ettikleri yıl durumlarına göre (F=7.476; p<0.05) anlamlı farklılıklar görülmüştür. Araştırmada, yerel halkın ekonomik maliyetler boyutu algılamaları ile bireysel özellikleri arasında da farklılık tespit edilmemiştir. Ayrıca, organizasyonun ekonomik yararlar ile ekonomik maliyetler boyutları arasındaki ilişkinin düzeyini ve yönünü belirlemek için de Basit Korelâsyon Analizi yapılmıştır. Korelâsyon Analizi sonucuna göre, organizasyonun ekonomik yararlar boyutu ile ekonomik maliyetler boyutu arasında (r=.085; p>0.05) anlamlı bir ilişkiye rastlanılmamıştır. Sonuç olarak, Mersin’de yaşayan memur ve öğrencilerin diğer meslek gruplarına göre organizasyonu daha olumlu gördükleri, 2001-3000 TL arasında gelir düzeyine sahip olan kişilerin 1001-2000 TL arasında gelir düzeyine sahip olan kişilere göre ekonomik yararlar boyutunu daha iyi olarak algıladıkları ve Mersin’de ikamet etme yılı azaldıkça yerel halkın ekonomik yararlar boyutunu daha olumlu algıladıkları tespit edilmiştir.

Keywords
Uluslararası Organizasyonlar, Akdeniz Oyunları, Ekonomik Etki
abortion pros hockey1.com abortion photos

Advanced Search


Announcements

    Call for papers

    Dear authors,

    We only accept topics related to different disciplines of sport sciences since the first issue of our fifth volume. Therefore, please do not submit any kinds of research which is not directly connected to the sports field. Also be sure that you formatted your proposals according to the author guidelines of the journal. Submitting your articles to our journal will definitely mean that your articles haven't been published or sent elsewhere for publication. 

    Our journal solely functions on open access policy and we would definitely be happy to see that authors are exploring and using articles printed in our journal. Address :ISCSA Office: Menekse Sok. No:7/71 Balkanoglu Is Hani Kizilay, Cankaya, Ankara, TURKEY
Telephone :03123190289 Fax :03123190289
Email :editor@iscsjournal.com - turkmenm@yahoo.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri