Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Sınavlarında Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanan Adaylar İle Hak Kazanamayan Adayların Çoklu Zekâ Alanların Karşılaştırılması Üzerine Bir Araştırma
(A Research on the Comparison of the Multiple Intelligence Types of the Candidates Who Succeeded and Failed in the Entrance Exams of Physical Education and Sports School )

Author : Murat KUL  , Taner BOZKUŞ, Zeynep EROL, Gürkan ELÇİ  
Type :
Printing Year : 2014
Number : 5
Page : 891-897


Summary
Çalışmanın amacı, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu özel yetenek sınavına katılan adaylardan kayıt yaptırmaya hak kazananlar ile kazanamayanların Çoklu Zekâ Alanlarının karşılaştırılmasıdır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma kapsamında 2013–2014 eğitim öğretim yılı için Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına başvuran 785 adaydan yaş ortalaması yaş=21.15 ± 2.68 olan 536 gönüllü aday çalışma grubunu oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak adaylara ait kişisel bilgi formu ve çoklu zekâ alanlarının belirlenmesi için Özden (2003) tarafından geliştirilen “Çoklu Zekâ Envanteri” uygulanmıştır. Güvenirlik katsayısı .96 olarak bulunmuştur. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS veri analizi programından yararlanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistiksel tekniklerden, frekans, ortalama, standart sapma değerleri elde edilmiştir. Ayrıca verilerin normal dağılımları dikkate alınarak vardamsal istatistiksel tekniklerden Bağımsız Örneklem t-Testi (Independent Samples t-Test) kullanılmıştır. Araştırmanın bulguları incelendiğinde, adayların Çoklu Zekânın bir alanı olan “Bedensel-Kinestetik Zekâ” alanında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Kazanan adayların, kazanamayan adaylara göre daha yüksek ortalama puanlarına sahip oldukları görülmektedir. Ayrıca, kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar ile kazanamayan adayların “Sosyal- Kişilerarası Zekâ” düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç gözlemlenmiştir. Kazanan adayların kazanamayan adaylara oranla bu alanda diğerlerine göre daha baskın özellikler taşıdıkları sonucuna ulaşılmıştır. Sonuç olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu sınavlarına katılan adayların kayıt yaptırmaya hak kazanlar ile kazanamayanların Çoklu Zeka Alanlarının “Sözel-Dilsel Zeka”, “Mantıksal- Matematiksel Zeka”, “Müziksel- Ritmik Zeka”, “Bedensel- Kinestetik Zeka”, Sosyal- Kişilerarası Zeka” boyutunda istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar gözlemlenmiştir.

Keywords
Özel Yetenek Sınavı, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Çoklu Zekâ

Abstract
The purpose of the study, candidates who participated in a special aptitude test of Physical Education and Sports School are compared those who were eligible to register with the win of Multiple Intelligence Areas. In the research Scan model was used. Within the investigation, in 785 candidates who applied Bartin Universty School of Physical Education and Sports Special Ability Test for 2013-2014 academic year, 536 volunteer candidates who have average age yaş = 21.15± 2.66 constitude. As data collection tool, belogns to the candidates personal information form and “Multiple Intelligences Inventory” which was developed by Özden (2003) for he identification of multiple intellegences was applied. Reliability coefficient was discovered as .96. In evaluation of data, SPSS data analysis program was used. In evaluation of data, frequency, average, standard, deviation from descriptive statistical techniques was used. Also by taking into account normal distribution of the data, Independent Sample T-test of statistical techniques was used. In considering the findings of the study “Bodily-Kinesthetic Intelligence” which is a field of Multiple Intelligences of candidates as statistically significant diffirence was found in the area. Candidates winning higher than avarage scores candidates who can not win are seen to have. Also, “Social-Interpersonal Intelligence” of candidates qualifing to register with who can not qualify to register statistically significant results were observed in the levels. Winning candidates in this area compared to the candidates who win more than others, it is concluded that they carry the dominant features. As a result of “Verbal-Linguistic Intelligence”, “Logical-Mathematical Intelligence”, “Musical-Rhythmic Intelligence”, “Bodily-Kinesthetic Intelligence, “Social-Interpersonal Intelligence” of Multiple Intelligence Areas candidates who participated in Physical Education and Sports School those who were eligible to register with the win in size as statistically significant differences were observed.

Keywords
Special Ability Test, Physical Education and Sports School, Multiple Intelligences

Advanced Search


Announcements

    Call for papers

    Dear authors,

    We only accept topics related to different disciplines of sport sciences since the first issue of our fifth volume. Therefore, please do not submit any kinds of research which is not directly connected to the sports field. Also be sure that you formatted your proposals according to the author guidelines of the journal. Submitting your articles to our journal will definitely mean that your articles haven't been published or sent elsewhere for publication. 

    Our journal solely functions on open access policy and we would definitely be happy to see that authors are exploring and using articles printed in our journal. Address :ISCSA Office: Menekse Sok. No:7/71 Balkanoglu Is Hani Kizilay, Cankaya, Ankara, TURKEY
Telephone :03123190289 Fax :03123190289
Email :editor@iscsjournal.com - turkmenm@yahoo.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri