Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Children Engaged in Active Sports ( 8-17 Years ) Who Interpersonal Cognitive Distortions That Exhibitions Investigation by Several Variables
(Aktif Spor Yapan Çocukların (8-17 Yaş) Kişilerarası İlişkilerde Sergiledikleri Bilişsel Çarpıtmaların Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi )

Author : Özer MERDAN    
Type :
Printing Year : 2014
Number : 6
Page : 203-210


Summary
Bu araştırma aktif spor yapan çocukların (8-17 yaş) kişilerarası ilişkilerde sergiledikleri çarpıtmaların çeşitli değişkenler açısından inceleyerek, bunun spor olgusuna yansımasını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Yöntem: Araştırma betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın örneklemini Antalya ilinde aktif olarak spor kulüplerine devam eden 132 çocuk oluşturmaktadır. Araştırma grubuna Hamamcı &Büyüköztürk (2003) tarafından geliştirilen “İlişkilerle İlgili Bilişsel Çarpıtmalar Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçekten elde edilen minumum puan 19, maksimum puan 95’dir. Araştırmada ölçekten elde edilen puanların kişisel özellikler açısından karşılaştırılmasında yüzdelik, T ve F testi kullanılmıştır. Bulgular: Bu araştırmada ölçekten alınan toplam puan 53,01±9,79; alt boyutlardan yakınma-kaçınma 17,92±5,13; gerçekçi olmayan ilişki beklentisi 26,48±6,44; zihin okuma 8,61±2,86’dır. Cinsiyete göre ölçekten alınan toplam puan ve yakınma-kaçınma; yaş grupları açısından gerçekçi olmayan ilişki beklentisinde ve zihin okumada; ilgilendiği spor dalına göre zihin okuma alt boyutunda anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0,05). Sonuç: Takım sporu ile ilgilenen, anne-babası üniversite mezunu olan, ekonomik durumu iyi olan 10-11 yaş grubu erkek çocukları başta olmak üzere bilişsel çarpıtmaları, insan ilişkilerinde kısmen sergiledikleri görülmüştür.

Keywords
bilişsel çarpıtmalar, spor, çocuk

Abstract
This research in the interpersonal relationships of children (8 -17 years) engaged in active sports exhibitions examining the distortions in terms of several variables, it aims to reveal the reflection of sport. It is a descriptive study. The research sample was active in the province of Antalya 132 children who attend sports clubs constitute. Research for the group 'Hamamcı' and 'Büyüköztürk' developed by "Interpersonal Cognitive Distortions Scale" is used. The minimum point obtained from the scale 19, the maximum score is 95. In the study, the scores obtained from the scale in terms of personal characteristics in comparison percentage, T and F test was used. In this study, obtained from the scale total score 53.01 ± 9.79; complaints-avoidance subscale of 17.92 ± 5.13; unrealistic expectations of relationships 26.48 ± 6.44; mind reading ± 2.86 8.61. By sex and total scores obtained from the scale-avoidance symptoms; In terms of age groups and mind-reading unrealistic expectations in relationships; According to the sub-dimensions of mind-reading is interested in sports, a significant difference was found (p<0,05). Interested in team sports, parents who are university graduates, the economic situation is good, especially the boys 10 -11 age group; cognitive distortions in human relations partly been shown to exhibit.

Keywords
cognitive distortions, children, sport

Advanced Search


Announcements

    Call for papers

    Dear authors,

    We only accept topics related to different disciplines of sport sciences since the first issue of our fifth volume. Therefore, please do not submit any kinds of research which is not directly connected to the sports field. Also be sure that you formatted your proposals according to the author guidelines of the journal. Submitting your articles to our journal will definitely mean that your articles haven't been published or sent elsewhere for publication. 

    Our journal solely functions on open access policy and we would definitely be happy to see that authors are exploring and using articles printed in our journal. Address :ISCSA Office: Menekse Sok. No:7/71 Balkanoglu Is Hani Kizilay, Cankaya, Ankara, TURKEY
Telephone :03123190289 Fax :03123190289
Email :editor@iscsjournal.com - turkmenm@yahoo.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri