Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Investigation of Social Skill Levels of Students in Physical Education and Sport Department
(Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölüm Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin İncelenmesi
abortion pros read abortion photos
)

Author : Bülent AĞBUĞA    
Type :
Printing Year : 2016
Number : 17
Page : 132-138


Summary
Bu araştırmanın amacı beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünü okuyan üniversiteli öğrencilerinin algısal sosyal beceri seviyelerini okudukları sınıf düzeyine göre karşılaştırmaktır. Araştırmaya iki farklı üniversiteden 192 gönüllü öğrenci katılmıştır (Erkek = 110, Kadın = 82; 39 1. sınıf, 47 ikinci sınıf, 52 3. sınıf ve 54 4. sınıf). Veriler Kocayörük (2000) tarafından geliştirilen “Sosyal Beceri Ölçeği” aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin analizinde, açımlayıcı faktör analizi, betimsel istatistik ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Yapılan istatistik analizleri sonucunda sınıflar arası sosyal beceri ortalamalarında bir farklılık gözlenmesine rağmen, bu farklılıkların istatistiki olarak anlamlı olmadığı bulunmuştur [F(3,189) = 2.46; p = .064)]. Sınıflar bazında ortalamalarına bakıldığında (1. sınıf için X = 3.43, Ss = .44; 2. sınıf için X = 3.40, Ss = .25; 3. sınıf için X = 3.33, Ss = .34 ve 4.sınıf için X = 3.50, Ss = .38) , beden eğitimi ve spor bölümünde okuyan öğrencilerinin sosyal beceri ortalamalarının yüksek olduğu görülmektedir. Bunun nedenlerinden biri sporun bireylerin sosyal becerileri üzerinde olumlu katkı yaptığı olarak düşünülebilir. Gelecekte yapılacak araştırmalarda, bu yüzden, aktif ve düzenli spor yapan ve yapmayan öğrenciler arasındaki sosyal beceri farklılıklarına bakılabilir. Ayrıca, gelecek araştırmalarda farklı sosyal beceri ölçekleri kullanılabilir.

Keywords
Beden eğitimi, sosyal beceri, spor
abortion pros process of abortion abortion photos


Abstract
The purpose of this research is to compare physical education and sports teaching department students’ social skill levels according to their grade levels in a university. 192 volunteer students from two different universities (male = 110, female = 82; 39 1st grade, 47 2nd grade, 52 3rd grade and 54 4th grade) participated. Developed by Kocayörük (2000), the Social Skills Scale was used for collecting the data. For data analysis, exploratory factor analysis, descriptive statistics and one-way analysis of variance (ANOVA) was performed. Statistical anaysis showed mean differences among grades levels but these differences were not statistically meaningful [F (3,189) = 2:46; p = .064)]. Looking mean differences among grade levels (for 1st grade X = 3.43, SD = .44; for 2nd grade X = 3.40, SD = .25; for 3rd grade X = 3.33, SD = .34 and for 4th grade X = 3.50, SD = .38), it was found high social skill mean scores of physical educatşon and sport department students. One of the reasons can be sports’ positive contribution on the social skills of i

Keywords
Physical education, social skills, sport

Advanced Search


Announcements

    Call for papers

    Dear authors,

    We only accept topics related to different disciplines of sport sciences since the first issue of our fifth volume. Therefore, please do not submit any kinds of research which is not directly connected to the sports field. Also be sure that you formatted your proposals according to the author guidelines of the journal. Submitting your articles to our journal will definitely mean that your articles haven't been published or sent elsewhere for publication. 

    Our journal solely functions on open access policy and we would definitely be happy to see that authors are exploring and using articles printed in our journal. Address :ISCSA Office: Menekse Sok. No:7/71 Balkanoglu Is Hani Kizilay, Cankaya, Ankara, TURKEY
Telephone :03123190289 Fax :03123190289
Email :editor@iscsjournal.com - turkmenm@yahoo.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri