Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Examining Self-Esteem of Professional Football Players in terms of some Variables
(Profesyonel Futbolcuların Benlik Saygılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
abortion pros process of abortion abortion photos
)

Author : Hayri AYDOĞAN    
Type :
Printing Year : 2016
Number : 17
Page : 278-290


Summary
Bu araştırmanın amacı; Profesyonel Futbolcuların Benlik Saygılarının bazı değişkenler açısından incelemektir. Araştırmada nedensel karşılaştırma (causal comparative) yöntemi ve ilişkisel (correlational) yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Türkiye Futbol Federasyonu’nun Sportoto Süper Lig, Bank Asya Birinci Ligi, Sportoto İkinci Ligi ve Sportoto Üçüncü Ligi olmak üzere seçkisiz yolla belirlenen 41 profesyonel futbol kulübünün 780 profesyonel futbolcusu oluşturmaktadır. Araştırmada futbolculara, "Demografik Bilgi Formu" ve "Coopersmith Benlik Saygısı Ölçeği"nin 25 maddelik kısa formu uygulanmıştır. Demografik değişkenlerimiz; Yaş, Doğum Yeri, Medeni Durum, Eğitim Düzeyi, Toplam Profesyonel Oynama Süresi, Mevkii, Yıllık Kazanç ve TFF’nunda futbol oynadığı Lig Kategorisinde soruları oluşturmaktadır. Araştırmada Stanley Coopersmith(1967) tarafından geliştirilen ve Turan ve Tufan (1987) tarafından Türkçeye uyarlanan “Benlik Saygısı Envanteri” ölçeği kullanılmıştır. Yapılan analiz sonuçlarına göre; “Yaş” , “Medeni Durum”, “Toplam Profesyonel Oynama Süreleri”, “Yıllık Kazanç” ve “Lig Kategorisi” değişkenlerinde, katılımcıların benlik saygısı puanlarının gruplar arasında anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği belirlenmiştir. “Eğitim Durumu”, “Oynadığı Mevkii” ve Doğum Yeri değişkenine göre benlik saygısı puanlarının gruplar arasında anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir. Sonuç olarak bakıldığında; profesyonel futbolcuların, benlik saygıları ile demografik değişkenler açısından anlamlı düzeyde farklılaştığı ve birçok anlamlı ilişki bulunduğu ortaya çıkmaktadır.

Keywords
Profesyonel, futbolcu, benlik saygısı

Abstract
The purpose of this study is to examine Self-Esteem of Professional Football Players in terms of some variable. Causal comparative method and Correlational method were used in research. 780 Professional Football players from 41 professional football club who play at Spor Toto Premiere League, Bank Asya First League, Spor Toto Second League and Spor Toto Third League, were determined randomly. Players were conducted Demographical Information Form, and short form of Coopersmith Self-Esteem which consist of 25 item. Demographical variables are age, place of birth, marital status, education level, Total Professional playing duration, position, Annual income, and League Category which they play. Self-Esteem inventory which was developed by Stanley CooperSmith (1967) and adopted to Turkish by Tufan and Turan (1987) were conducted to players. At the end of the analysis according to “Age”, “Marital Status”, “Total Playing Durations”, “Annual income” and “League Category” variables, it was determined that, there is a significant difference in self-esteem scores between groups. It was determined that there were no significant difference between groups according to “Education Level”, “Position” and “Place of Birth” variables. As a result, it can be suggested that self-esteem and demographical variables of Professional football players become significantly different and there are many significant relationship.

Keywords
Professional, football players, self-esteem

Advanced Search


Announcements

    Call for papers

    Dear authors,

    We only accept topics related to different disciplines of sport sciences since the first issue of our fifth volume. Therefore, please do not submit any kinds of research which is not directly connected to the sports field. Also be sure that you formatted your proposals according to the author guidelines of the journal. Submitting your articles to our journal will definitely mean that your articles haven't been published or sent elsewhere for publication. 

    Our journal solely functions on open access policy and we would definitely be happy to see that authors are exploring and using articles printed in our journal. Address :ISCSA Office: Menekse Sok. No:7/71 Balkanoglu Is Hani Kizilay, Cankaya, Ankara, TURKEY
Telephone :03123190289 Fax :03123190289
Email :editor@iscsjournal.com - turkmenm@yahoo.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri