Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Fair Play Concept among High School Students
(Ortaöğretim Öğrencilerinde Fair Play Kavramı
abortion pros process of abortion abortion photos
)

Author : Hüseyin GÜMÜŞ  , Sinan SARAÇLI, Ömür F. KARAKULLUKÇU, Güngör DOĞANAY, Serkan KURTİPEK  
Type :
Printing Year : 2016
Number : 18
Page : 430-438


Summary
Spor alanının yanı sıra sosyal alanda da fair play anlayışına uygun davranışların artması bakımından eğitim kademelerinde fair play olgusunun sorgulanması elzemdir. Ahlaklı sporcular yetiştirebilmenin ve onların topluma örnek olmalarını sağlayabilmenin ancak küçük yaştan itibaren verilen eğitimle mümkün olacağı konusunda otoritelerin hem fikir olduğu görülmektedir. Ahlaklı sporcular için bir yaşam felsefesi olan fair play kavramının eğitimin çeşitli kademelerinde nasıl algılandığı araştırılmaya değerdir. Bu bağlamda araştırmanın amacı orta öğretim öğrencilerinin fair play kavramına ilişkin görüşlerinin incelenmesidir. Çalışmaya orta öğretim kademesinde eğitim alan 333 kadın (¯Xyaş: 15,75 ± 1,25) 339 erkek (¯Xyaş: 16,34 ± 1,80) toplam 672 birey (¯Xyaş: 16,04 ± 1,10) katılmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından oluşturulan demografik bilgi formunun yanı sıra sporda fair play davranışlarını sorgulayan anket kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 20 paket programından yararlanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde frekans ve yüzde dağılımları bulunmuş, ayrıca gruplar arası ilişkisel duruma Ki-Kare (x2) testi ile bakılmıştır. Sonuç olarak erkek öğrencilerin kadın öğrencilere oranla fair play konusunda sertliğe daha yatkın oldukları, takım çıkarları söz konusu olduğunda lisanslı öğrencilerin diğer öğrencilere oranla fair play kavramına daha az önem verdiği ve yine lisanslı öğrencilerin aldatıcı ve yanıltıcı davranışları onayladıkları görülmektedir.

Keywords
Fair play, tutum, orta öğretim

Abstract
The questioning of fair play at the educational system is a requisite for an increased understanding of appropriate behavior in fair play on the social field alongside the sport fields. It is seen that the authorities one in agreement with the issue that the only possible way for educating well-behaved athletes and making them models for society is through education from a young age. How fair play which is a life philosophy for ethic athletes is perceived in various levels of education, is a concept that is worth investigating. In this context, the purpose of the study was to investigate the concept of fair play among high school students. In total, 672 (¯Xage: 16.04 ± 1.10) people were included in this study of which 333 women (¯Xage: 15.75 ± 1.25) and 339 (¯Xage: 16.34 ± 1.80) man. The researchers collected the data through a survey including questions about the behavior of fair play in sports and a form related to demographic information. SPSS 20 software was used in the data analysis. Frequency and percentage distributions were found in the analysis of data, as well as using a chi-square test to relational status between groups. According to the result, male students were more likely to be strict about fair play than female students, licensed students paid attention on the term “fair play” less than the other students when it came to the team’s interests, and licensed students accepted deceptive and misleading behaviors.

Keywords
Fair play, attitude, secondary education

Advanced Search


Announcements

    Call for papers

    Dear authors,

    We only accept topics related to different disciplines of sport sciences since the first issue of our fifth volume. Therefore, please do not submit any kinds of research which is not directly connected to the sports field. Also be sure that you formatted your proposals according to the author guidelines of the journal. Submitting your articles to our journal will definitely mean that your articles haven't been published or sent elsewhere for publication. 

    Our journal solely functions on open access policy and we would definitely be happy to see that authors are exploring and using articles printed in our journal. Address :ISCSA Office: Menekse Sok. No:7/71 Balkanoglu Is Hani Kizilay, Cankaya, Ankara, TURKEY
Telephone :03123190289 Fax :03123190289
Email :editor@iscsjournal.com - turkmenm@yahoo.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri