Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


An Investigation on Physical Education Teachers’ Humor Styles and Mobbing
(Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mizah Tarzları ile Algılanan Duygusal Bezdirme Üzerine Araştırma )

Author : Recep CENGİZ  , Mert KAYHAN, Mehmet ACET  
Type :
Printing Year : 2016
Number : 18
Page : 490-501


Summary
Bu çalışmada, Kütahya ilinde görev yapan beden eğitimi öğretmenlerinin mizah tarzları ile duygusal bezdirme ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın örneklem grubunu ise 74 beden eğitimi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada, Martin ve arkadaşları tarafından (2003) geliştirilen ve Türkiye’deki geçerlilik ve güvenirlilik çalışması Yerlikaya (2003) tarafından yapılan “Mizah Tarzları Ölçeği” ve Stale Einarsen (1997) tarafından geliştirilmiş ve Türkiye’deki geçerlilik ve güvenirlilik çalışması Cemaloğlu (2007a) tarafından yapılan “Olumsuz Davranışlar Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada verilerin normal dağılıp dağılmadığını belirleyebilmek için shapiro-wilk normallik testi uygulanmıştır. Grupların ortalama ve standart sapma değerlerinin tespiti için tanımlayıcı istatistik, demografik özellikleri sınıflandırmak için frekans testleri ve alt boyutlar arası ilişkinin tespiti için korelasyon testleri kullanılmıştır. Sonuç olarak; kendini yıkıcı mizah tarzına sahip öğretmenlerin duygusal bezdirme, görev ve sosyal ilişkiler alt boyutlar bulgularını düşük düzeyde de olsa hissettikleri, bu durumdan kurtulmaya “kendilerini geliştirici” mizahın önemli katkı sağladığı söylenebilir.

Keywords
Duygusal bezdirme, mizah, beden eğitimi öğretmeni

Abstract
The aim of this study is to investigate relationship of physical education teacher’s humor styles and mobbing who work in Kutahya. The sample of the research consisted 74 physical education teachers. As a evaluating instrument, Humor Style Questionnaire which developed by Martin et all. in 2003 (Turkish validity and reliability study by Yerlikaya, 2003) and Negative Acts Questionnaire which developed by Stale Einarsen in 1997 (Turkish validity and reliability study by Cemaloğlu, 2007a) were used in this study. In the study Shapiro-wilk normality test was performed to determine whether the data shows normal range or not. Descriptive statistics were used determine to group’s means and standard deviation, frequencies were used classify to demographic features and correlation tests were used determine to relationship within the sub-dimensions. As a result; teachers who have self-defeating humor style feel slightly mobbing’s sub-dimensions task and social relationships findings and to avoid this situation teachers may use “self-enhancing” humor style.

Keywords
Mobbing, humor, physical education teachers

Advanced Search


Announcements

    Call for papers

    Dear authors,

    We only accept topics related to different disciplines of sport sciences since the first issue of our fifth volume. Therefore, please do not submit any kinds of research which is not directly connected to the sports field. Also be sure that you formatted your proposals according to the author guidelines of the journal. Submitting your articles to our journal will definitely mean that your articles haven't been published or sent elsewhere for publication. 

    Our journal solely functions on open access policy and we would definitely be happy to see that authors are exploring and using articles printed in our journal. Address :ISCSA Office: Menekse Sok. No:7/71 Balkanoglu Is Hani Kizilay, Cankaya, Ankara, TURKEY
Telephone :03123190289 Fax :03123190289
Email :editor@iscsjournal.com - turkmenm@yahoo.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri