Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


The Adaptation of Coaching Behavior Scale for Sport (CBS-S) into Bosnian Language: A Validity and Reliability Study
(Sporcular için Antrenör Davranışlarını Değerlendirme Ölçeğinin Boşnakça Uyarlaması (SADDÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması )

Author : Osman İMAMOĞLU  , Ahmet Naci DİLEK, Gürkan ELÇİ, Mutlu TÜRKMEN  
Type :
Printing Year : 2016
Number : 18
Page : 599-606


Summary
Bu çalışmanın amacı “Sporcular için Antrenör Davranışlarını Değerlendirme Ölçeğinin” (SADDÖ; Côté, ve diğ.,1999) Boşnakça uyarlamasının geçerlik ve güvenirliğini sınamaktır. Bu amaçla SADDÖ Boşnakça’ya çevrildikten sonra 14-36 yaş aralığında 82’i erkek (%64,5), 45’i kadın (%35,5) olmak üzere toplam 127 sporcuya uygulanmıştır. Ölçek 7 alt boyut ve 47 maddeden oluşmaktadır ve 7’li Likert derecelendirme içermektedir. Ölçeğin geçerliğini belirlemek amacı ile elde edilen verilerle önce açımlayıcı faktör analizi yapılarak faktör yüklenmelerine bakılmıştır. Ardından açımlayıcı faktör analizinde belirtilen faktörlerin modele uygunluğunu test etmek üzere veriler doğrulayıcı faktör analizi ile incelenmiştir. Açımlayıcı faktör analizi sonuçları özgün ölçek ile tutarlılık göstererek maddeler 7 boyut altında toplanmıştır. Bu 7 faktör toplam değişkenliğin % 67,89’unu açıklamaktadır. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına bakıldığında (x2/sd= 3.520, NFI= 0.90, RMSEA= 0.073, CFI= 0.96 ve IFI= 0.92, GFI= 0.92) 7 faktörlü bir modelle kabul edilebilir bir uygunluk gösterdiği ortaya konmuştur. Ölçeğin 7 boyutunun Cronbach alfa değerleri. 81 ile .92 arasında, toplam değer ise .95’dir. Bu sonuçlar, Boşnakça SADDÖ’nün iç tutarlık ve yapı geçerliği açısından ilgili araştırmalarda kullanılmaya uygun olduğunu göstermiştir.

Keywords
Antrenör davranışları, Faktör analizi, Geçerlik, Güvenirlik

Abstract
The aim of the study was to test the construct validity and reliability of the Turkish version of Coaching Behavior Scale for Sport (CBS-S; Côté, et al., 1999). Totally, 88 men (%64, 5) and 45 women (%35, 5) athletes aged between 14-36 years old completed the Bosnian version of CBS-S. CBS-S includes 47 items and 7 sub-dimensions. Each item is rated in 7 point likert type scale. Exploratory factor analysis was conducted to examine the factorial validity of the scale. The findings of the exploratory factor analysis were consistent with the original scale and 7 sub-dimensions were found. Total variance was calculated as % 67,89. Confirmatory factor analysis results (x2/sd= 3.520, NFI= 0.90, RMSEA= 0.073, CFI= 0.96 and IFI= 0.92, GFI= 0.92) indicated that there was an acceptable fit index values between 7 factor model. Cronbach alpha value of the 7 dimensions of the scale were between .81 and .92, the total value is .95. Results of the study showed that Bosnian version of the CBS-S has good internal consistency and construct validity to use in related studies.

Keywords
Coaching behaviors, Factor analysis, Validity, Reliability

Advanced Search


Announcements

    Call for papers

    Dear authors,

    We only accept topics related to different disciplines of sport sciences since the first issue of our fifth volume. Therefore, please do not submit any kinds of research which is not directly connected to the sports field. Also be sure that you formatted your proposals according to the author guidelines of the journal. Submitting your articles to our journal will definitely mean that your articles haven't been published or sent elsewhere for publication. 

    Our journal solely functions on open access policy and we would definitely be happy to see that authors are exploring and using articles printed in our journal. Address :ISCSA Office: Menekse Sok. No:7/71 Balkanoglu Is Hani Kizilay, Cankaya, Ankara, TURKEY
Telephone :03123190289 Fax :03123190289
Email :editor@iscsjournal.com - turkmenm@yahoo.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri