Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


The Investigation of the Communication Skill Levels of University Students according to Physical Activity Participation
(Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Aktivitelere Katılım Durumlarına Göre İletşim Becerisi Düzeylerinin İncelenmesi )

Author : Fahri AKÇAKOYUN  , Efecan TEZCAN, Merve CEYLAN, Vedat MUTLU  
Type :
Printing Year : 2016
Number : 18
Page : 615-624


Summary
Bu çalışmanın amacı 2014-2015 eğitim- öğretim yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde (Spor bilimleri fakültesi, Mühendislik fakültesi ve Turizm fakültesi) öğrenim gören öğrencilerin, fiziksel aktivite katılım durumları, cinsiyet farklılıkları, hangi fakültede eğitim gördükleri, nerede fiziksel aktivite yaptıkları ve ne şekilde fiziksel aktivitelere katılım gösterdikleri değişkenlerine bağlı olarak iletişim becerisi düzeylerinin incelenmesidir. Araştırmaya 590 öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Bu araştırmada öğrencilere fiziksel aktivitelere katılım durumlarını belirlemek için Marcus ve Lewis (2003) tarafından geliştirilen, anketin ölçüt geçerliği Cengiz ve arkadaşları (2010) tarafından yapılan ve 4 sorudan oluşan Egzersiz Davranışları Değişim Basamakları Anketi (EDDBA) uygulanmıştır. Öğrencilerin İletişim becerisi düzeylerini saptamak için Korkut (1996) tarafından geliştirilen 5’li likert tipindeki İletişim Becerilerini Değerlendirme Ölçeği (İBDÖ) kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki farklılıkları tespit etmek için bağımsız değişken t-test ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Varyans analizinde ortaya çıkan anlamlı farklılıkların hangi değişkenden kaynaklandığını bulmak için Gabriel testi uygulanmıştır. Tüm analizlerde istatistiksel olarak anlamlılık derecesi p < 0,05 olarak tanımlanmıştır. Elde edilen sonuçlar ışığında ise öğrencilerin fiziksel aktiviteye katılım durumları, hangi fakültede okudukları ve nerede fiziksel aktivite yaptıklarına göre iletişim becerisi düzeyinde anlamlı fark bulunmuştur (p< 0,05). Üniversite öğrencilerinin, cinsiyet göre iletişim becerisi düzeylerinde anlamlı bir farka rastlanmamıştır (p>0,05).

Keywords
İletişim becerisi, üniversite öğrencileri, egzersiz
abortion pros hockey1.com abortion photos


Abstract
The aim of this study was to investigate communication skills level of university students (Faculty of Sports Sciences, Faculty of Engineering and Tourism Faculty) who were enrolled in 2014-2015 academic year at Muğla Sıtkı Koçman University according to physical activity participation, gender and which faculty they were enrolled Physical activity type and where to participate in a physical activity. 590 students were voluntarily participated in the study. In this study, Physical activity Behaviour Change questionnaire consisting of 4 questions developed by Marcus and Lewis (2003), criterion validity of which was made by Cengiz et al. (2010) was applied to students in order to determine their participation in physical activities. 5 point likert type Evaluation Scale for Communication Skills (ESCS) developed by Korkut (1996) was used to determine communication skill levels of students. According to the findings obtained from these questionnaires, independent samples t-test, ANOVA test as well as Gabriel test in order to determine from which sources the difference was originated were applied depending on the aforementioned variables. In light of the obtained results, a significant difference was found for communication skills, their physical activity stage and where to participate in physical activities (p< 0.05). No significant difference was found in communication skill levels according to gender (p > 0.05). No significant difference was determined in communication skills according to physical activity type.

Keywords
Communication skills, exercise, university students

Advanced Search


Announcements

    Call for papers

    Dear authors,

    We only accept topics related to different disciplines of sport sciences since the first issue of our fifth volume. Therefore, please do not submit any kinds of research which is not directly connected to the sports field. Also be sure that you formatted your proposals according to the author guidelines of the journal. Submitting your articles to our journal will definitely mean that your articles haven't been published or sent elsewhere for publication. 

    Our journal solely functions on open access policy and we would definitely be happy to see that authors are exploring and using articles printed in our journal. Address :ISCSA Office: Menekse Sok. No:7/71 Balkanoglu Is Hani Kizilay, Cankaya, Ankara, TURKEY
Telephone :03123190289 Fax :03123190289
Email :editor@iscsjournal.com - turkmenm@yahoo.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri