Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Mental Toughness Scale (MTS): The Study of Adaptation to Turkish, Validity and Reliability Study
(Zihinsel Dayanıklılık Ölçeği (ZDÖ): Türkçe'ye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması )

Author : Nevzat ERDOĞAN    
Type :
Printing Year : 2016
Number : 18
Page : 652-664


Summary
Zihinsel dayanıklılık sporcular ve antrenörler tarafından, mükemmel performans ulaşmak için en önemli psikolojik özelliklerden biri olduğu kabul edilmektedir. Zihinsel dayanıklılığın ölçülmesi, Türk sporcularının psikolojik performanslarını değerlendirmek ve geliştirmek açısından önemlidir. Bu araştırmanın amacı, Madrigal, Hamill ve Gill (2013) tarafından geliştirilen Zihinsel Dayanıklılık Ölçeği’ni (ZDÖ) Türk kültürüne uyarlamak ve ölçeğin geçerlik ve güvenirlik analizlerini yapmaktır. Araştırmaya en düşük üçüncü lig seviyesinde ve 16 yaşında olmak üzere bireysel ve takım spor branşlarından oluşan 210 (?yaş=21.6±3.2) sporcu katılmıştır. Ölçeğin psikometrik özelliklerini belirlemek için geçerlilik ve güvenirlilik analizleri yapılmıştır. Özgün ölçeğin yapı geçerliliğini doğrulamak için doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır ve özgün ölçeğin tek faktörlü yapısı ile tutarlı olduğu görülmüştür (X2/sd=1.94, p<.001, RMSEA=0.06, S-RMR=0.02, NNFI=0.96, CFI=0.96, GFI=0.92, AGFI=0.90, IFI=0.95). ZDÖ’nün güvenirliği iç tutarlık, kararlılık ve madde analizleri kapsamında ele alınmıştır. Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı .87 ve test-tekrar test güvenirlik katsayısı ise .79 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin düzeltilmiş madde-toplam puan korelasyonları .48 ile .76 arasında değiştiği tespit edilmiştir. Madde ayırt ediciliği ilişkisiz t-testi ile sınanmış ve %27’lik alt-üst grupların tüm maddelerinde ortalamalar arasındaki farkların anlamlı olduğu bulunmuştur. Bu sonuçlara bakılarak, Zihinsel Dayanıklılık Ölçeği’nin spor ortamında kullanılabilir, geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir.

Keywords
Zihinsel dayanıklılık, ölçek uyarlama spor psikolojisi psikolojik performans mükemmel performans

Abstract
Mental toughness is considered to be one of the most important psychological characteristics to achieve excellent performance by athletes and coaches. The measurement of mental toughness is important to assess and develope psychological performances of Turkish athletes. The purpose of this research was to adapt Mental Strength Scale (MTS) developed by Madrigal Hamill and Gill (2013) to Turkish culture and do reliability and validity analsises of the scale. Totally, 210 i

Keywords
Mental toughness, scale adaptation, sport psychology, psychological, performance, excellent performa

Advanced Search


Announcements

    Call for papers

    Dear authors,

    We only accept topics related to different disciplines of sport sciences since the first issue of our fifth volume. Therefore, please do not submit any kinds of research which is not directly connected to the sports field. Also be sure that you formatted your proposals according to the author guidelines of the journal. Submitting your articles to our journal will definitely mean that your articles haven't been published or sent elsewhere for publication. 

    Our journal solely functions on open access policy and we would definitely be happy to see that authors are exploring and using articles printed in our journal. Address :ISCSA Office: Menekse Sok. No:7/71 Balkanoglu Is Hani Kizilay, Cankaya, Ankara, TURKEY
Telephone :03123190289 Fax :03123190289
Email :editor@iscsjournal.com - turkmenm@yahoo.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri