Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


11 NumberEditor
Dr. Mutlu TURKMEN

Assistant Editor
Dr. Ali ÖZKAN

Ankara  2015

 | Cover  | Table of contents  | EditorialCemal GÜNDOĞDU , Evrim ÇELEBİ, Nurhan HALİSDEMİR  
Elit Sporcuların Kaygı Durumlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Ss, 12-23
IDENTIFICATION OF FACTORS AFFECTING ANXIETY IN ELITE SPORTSMEN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS248
Summary | Abstract | Full Text |

Cemal GÜNDOĞDU , Evrim ÇELEBİ  
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Ss, 24-34
EXAMINING THE ACADEMIC ACHIEVEMENT OF SPORTS SCIENCES FACULTY STUDENTS: THE CASE OF FIRAT UNIVERSITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS252
Summary | Abstract | Full Text |

Sibel DÜNDAR , Ayşegül YAPICI, Eylem ÇELİK, Tansu YAAN  
Kadınlar 400 Metre Engelli Koşusunda Rekortmen Atletin Antrenman Yükleri ve Dağılımı Ss, 35-43
A Record Holder Female Athelete’s Training Loads and its Distribution in Women 400 meter Hurdle Running
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS255
Summary | Abstract | Full Text |

Ayşegül YAPICI , Ceyhun CENGİZ  
50 m Serbest Yüzme Performansının Alt Ekstremite Wingate Anaerobik Güç ve Kapasite Testi İle İlişkisi Ss, 44-54
The Relationship Between Lower Extremity Wingate Anaerobic Test (WAnT) and 50m Freestyle Swimming Performance
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS257
Summary | Abstract | Full Text |

Gülşen FİLAZOĞLU ÇOKLUK , Hüseyin KIRIMOĞLU, Ayşegül Şükran ÖZ, Ekrem Levent İLHAN  
Hafif Derecede Zihinsel Yetersizliği Olan Çocuklarda Beden Eğitimi ve Sporun Benlik Algısı Üzerindeki Etkisi Ss, 55-72
The Effects of Physical Education and Sports on the Self-Concept of the Children with Mild Mental Disabilities
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS258
Summary | Abstract | Full Text |

Arzu ÖZYÜREK , İsa ÖZKAN  
ERGENLERİN ALGILADIKLARI ANNE BABA TUTUMLARI İLE SOSYAL BECERİ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Ss, 73-88
A Study on the Relationship Between Adolescents’ Perception the Parental Attitudes and Their Social Competence Level
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS259
Summary | Abstract | Full Text |

Arzu ÖZYÜREK , İsa ÖZKAN, Zuhal BEGDE, N.Ferah YAVUZ  
OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLAR İÇİN HAREKET VE SOSYAL BECERİLERİN GELİŞİMİNİN DESTEKLENMESİNE YÖNELİK EĞİTİM PROGRAMI Ss, 89-98
EDUCATIONAL PROGRAM FOR SUPPORTING MOTOR AND SOCIAL COMPETENCE OF PRESCHOOLERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS261
Summary | Abstract | Full Text |

Mine CAN  
Kültürlerarası Etkileşim ve El Sanatları Ss, 99-102
Intercultural Interaction and Handicrafts
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS264
Summary | Abstract | Full Text |

Yasemin AYDOĞAN , Arzu ÖZYÜREK, Gülümser GÜLTEKİN AKDUMAN  
OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ SPORA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 103-115
THE VIEWS OF PRESCHOOL CHILDREN ABOUT SPORTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS265
Summary | Abstract | Full Text |

Osman PEPE , Mehmet Behzat TURAN, Aydın PEKEL, Ziya BAHADIR  
Investigation of Self-Reported Teaching Style Preferences and Perceptions of Physical Education and Sport Teacher Candidates. Ss, 116-124
Investigation of Self-Reported Teaching Style Preferences and Perceptions of Physical Education and Sport Teacher Candidates.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS267
Summary | Abstract | Full Text |

Aydın PEKEL , Mehmet Behzat TURAN, Osman PEPE, Ziya BAHADIR  
The Relationship with Life Satisfaction Between Health Promoting Behaviours of Special Education Teachers (Kayseri City Sample) Ss, 125-132
The Relationship with Life Satisfaction Between Health Promoting Behaviours of Special Education Teachers (Kayseri City Sample)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS268
Summary | Abstract | Full Text |

Azmi YETİM , Ersan TOLUKAN, Mustafa Yaşar ŞAHİN  
SPOR TESİSİ YÖNETİCİLERİNİN DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 133-147
EXAMINATION OF TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP BEHAVIOR CHARACTERISTICS OF SPORT FACILITY ADMINISTRATORS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS269
Summary | Abstract | Full Text |

Mehmet Behzat TURAN , Serdar SUCAN, Doğan DOĞAN, Osman PEPE  
The Relationship with Self Esteem Between Self Monitoring Levels of Sub Elite In-Door Soccer Players Ss, 148-155
The Relationship with Self Esteem Between Self Monitoring Levels of Sub Elite In-Door Soccer Players
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS270
Summary | Abstract | Full Text |

Serdar SUCAN , Mehmet Behzat TURAN, Osman PEPE, Doğan DOĞAN  
The Relationship with Self Esteem Between Assertiveness Levels of Sub-Elite In-Door Soccer Players Ss, 156-162
The Relationship with Self Esteem Between Assertiveness Levels of Sub-Elite In-Door Soccer Players
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS271
Summary | Abstract | Full Text |

İbrahim BOZACI , Yunus Bahadır GÜLER  
Dini Grup Bağlılığı ile Tüketici Tercihleri İlişkilerinin İncelenmesi: Kırıkkale İlinde Gerçekleştirilen Bir Alan Araştırması Ss, 163-176
Investigating the Relationship Among Religious Group Attachement and Consumer Preferences: A Field Research Conducted in the Province of Kirikkale
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS275
Summary | Abstract | Full Text |

Gülşen YAYLI  
The Human- Nature Relationship In The Context Of Theo-Centric Environmental Ethics Ss, 177-188
The Human- Nature Relationship In The Context Of Theo-Centric Environmental Ethics
abortion pros read abortion photos

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS281
Summary | Abstract | Full Text |

Yusuf BARSBUĞA  
Examination of Self Talk Ability of Elite Fencers Ss, 189-195
Examination of Self Talk Ability of Elite Fencers
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS285
Summary | Abstract | Full Text |

Yusuf BARSBUĞA , Merve KILOĞLU  
The Examination of Life Satisfaction Levels of I Ss, 196-204
The Examination of Life Satisfaction Levels of Individuals Practicing Sport at Private Sport Centers
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS286
Summary | Abstract | Full Text |

Bekir DEĞİRMENCİ , Serhat OKUR  
BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ BECERİLERİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: BESNİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ Ss, 205-226
A RESEARCH ABOUT EVALUATION OF VOCATONAL SKILLS OFFICE MANAGEMENT AND PERSONEL ASSITANT SHIPS STUDENT: BESNI VOCATIONAL SCHOOLS OF HIGHER EDUCATION SAMPLE
abortion pros read abortion photos

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS279
Summary | Abstract | Full Text |

Bekir DEĞİRMENCİ  
GÜNÜMÜZ BİLGİ ÇAĞI ÖRGÜTLERİNDE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI MESLEĞİ Ss, 227-239
IN TODAY'S INFORMATION AGE ORGANISATIONS EXECUTIVE ASSISTANT PROFESSION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS280
Summary | Abstract | Full Text |

Alaattin CANBAY , Zeki NACAKCI  
Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Stüdyo Kayıt Performansına Yönelik Kaygı ve Görüşleri Ss, 240-252
The Apprehension and views of the students of music education department about studio recording performance
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS287
Summary | Abstract | Full Text |

Ahmet YILDIRIM  
EKONOMİK HAYATTA SADE DÜŞÜNCE Ss, 253-267
SIMPLE THOUGHTS IN ECONOMIC LIFE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS288
Summary | Abstract | Full Text |

H. Eylem KAYA  
Türkiye’de Halk Eğitimi Merkezleri Ss, 268-277
Public Education Centers in Turkey
abortion pros read abortion photos

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS289
Summary | Abstract | Full Text |

Alaattin CANBAY , Zeki NACAKCI  
TOPLUMDA ŞİDDETE KARŞI MÜZİKSEL TAVIR Ss, 278-286
Musical Manner Against Violence in Society
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS290
Summary | Abstract | Full Text |

Serdar ALEMDAĞ , Erman ÖNCÜ  
Öğretmen Adaylarının Fiziksel Aktiviteye Katılım ve Sosyal Görünüş Kaygılarının İncelenmesi Ss, 287-300
The Investigation of Participation Physical Activity and Social Appearance Anxiety at The Preservice Teachers
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS291
Summary | Abstract | Full Text |

Hayri AKYÜZ  
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BÖLÜMÜNDE ÖĞRENİM GÖREN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMAN DEĞERLENDİRİLME BİÇİMLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 301-316
INVESTIGATION OF LEISURE ACTIVITY ASSESSMENT MODES OF THE UNIVERSITY STUDENTS STUDYING AT SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS249
Summary | Abstract | Full Text |

Ceyhun ALEMDAĞ , Serdar ALEMDAĞ  
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Kopya Çekme Davranışları Ss, 317-335
Cheating Behaviors of School of Physical Education and Sport Students
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS292
Summary | Abstract | Full Text |

Abdullah Bora ÖZKARA Arslan KALKAVAN, Selma ÇAVDAR  
Spor Bilimleri Alanında Eğitim Alan Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyum Düzeylerinin Araştırılması Ss, 336-346
Examination of the Life Satisfactions Levels of Students Receiving Education in Sports Sciences
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS293
Summary | Abstract | Full Text |

Burak HERGUNER  
Polities and Olympics: Marking the Milestones and Clarifying the Trajectory Ss, 347-357
Polities and Olympics: Marking the Milestones and Clarifying the Trajectory
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS296
Summary | Abstract | Full Text |

Nuray ÖZTAŞAN  
THE RESEARCH OF INDIVIDUAL’S LIFE QUALITY LEVELS THAT PREFERS MASSAGE AND EXERCISING IN THERMAL HOTELS Ss, 358-366
THE RESEARCH OF INDIVIDUAL’S LIFE QUALITY LEVELS THAT PREFERS MASSAGE AND EXERCISING IN THERMAL HOTELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS298
Summary | Abstract | Full Text |

Mustafa TÜRKAN  
İctihadda Hata İsabet Tartışmalarında Gazâlî’nin Görüşlerinin Tahlili Ss, 367-379
The Analysis of the Views of the Ghazali on Discussion of Mistake-correct İjtihad
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS300
Summary | Abstract | Full Text |

Şerife Seher EROL ÇALIŞKAN  
Türklerde Hıdrellez İnancı: Makedonya Örneği Ss, 380-392
The Belief of Hıdrellez Among Turks: Macedonia Case
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS303
Summary | Abstract | Full Text |

Halil IŞILAK  
MERCİ-İ TAKLİD-VELÂYET-İ FAKÎH ANLAYIŞI ve IRAK ŞİÎLİĞİNDE MERCİ-İ TAKLİDLERİN VELÂYET-İ FAKÎH ANLAYIŞINA BAKIŞI Ss, 393-400
THE CONCEPTS OF MARJA-I TAQLID-WILAYAT-I FAQIH and PERSPECTIVES OF MARJA-I TAQLID to WILAYET-I FAQIH in IRAQ SHIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS304
Summary | Abstract | Full Text |

Hüseyin GÜMÜŞ , Ömür F. KARAKULLUKÇU  
FUTBOL VE BASKETBOL TARAFTARINDA SERBEST ZAMAN TATMİNİ: AFYONKARAHİSAR ÖRNEĞİ Ss, 401-409
LEISURE SATISFACTION IN FOOTBALL AND BASKETBALL FANS: A SAMPLE OF AFYONKARAHISAR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS306
Summary | Abstract | Full Text |

Refik YASLIKAYA  
EKOLOJİK PARADİGMADA BİR KAVŞAK: ÇEVRECİ SİNEMA Ss, 410-428
AN INTERSECTION IN THE ECOLOGICAL PARADIGM: ECOLOGIST CINEMA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS308
Summary | Abstract | Full Text |

İdris TÜRK  
KOSOVA VE MAKEDONYA’DA HALVETÎLİK Ss, 429-441
KHALWATIYYAH IN KOSOVO AND MACEDONIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS309
Summary | Abstract | Full Text |

Ali ARSLAN  
Hz. Peygamber (sav)'in Spora Getirdiği Anlayış Çerçevesinde Hayvanları Hedef Yapma Yasağı Ss, 442-451
The Prohibition of the Targeting of Animals in the Context of Prophet Muhammed (pbuh)’s Understanding of Sport
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS310
Summary | Abstract | Full Text |

Hasan YAYLI , Refik YASLIKAYA  
İnsan Doğa İlişkisi Tasarımında Radikal Dönüşüm: Derin Ekoloji Ss, 452-465
Radical Transformation In The Human-Nature Perception: Deep Ecology
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS312
Summary | Abstract | Full Text |

Kevser GÜRCAN YARDIMCI  
Osmanlı Minyatüründe Tekstil Unsurları Ss, 466-478
The Textile Elements in Ottoman Miniatures
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS313
Summary | Abstract | Full Text |

Arzu ÖZYÜREK , İsa ÖZKAN, Zuhal BEGDE, N. Ferah YAVUZ  
OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR Ss, 479-488
PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS IN PRESCHOOL PERIOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS314
Summary | Abstract | Full Text |

Taner YILMAZ , Mehmet ACET, Metin ŞAHİN, Muammer CANBAZ  
Türkiye Büyükler Taekwondo Milli Takım Seçmelerine Katılan Sporcuların Atılganlık Düzeylerinin İncelenmesi Ss, 489-492
Analysis on the Level of Assertiveness of the Athletes Took Part in Eliminations for Adults Taekwondo National Team
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS315
Summary | Abstract | Full Text |

Mehmet ACET , Metin ŞAHİN, Muammer CANBAZ, Taner YILMAZ  
Türkiye Büyükler Taekwondo Milli Takım Seçmelerine Katılan Sporcuların Stresle Başa Çıkma Düzeylerinin Cinsiyet Faktörüne Göre İncelenmesi Ss, 493-497
Analysis on Overcoming Level of Stress of Athletes Joined in Adults Taekwondo National Team Eliminations in Terms of Gender Factor
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS316
Summary | Abstract | Full Text |

Muammer CANBAZ , Mehmet ACET, Taner YILMAZ, Metin ŞAHİN  
Türkiye Büyükler Taekwondo Milli Takım Seçmelerine Katılan Bay ve Bayan Sporcuların Öfke Düzeylerinin Karşılaştırılması Ss, 498-503
Comparison of Level of Anger between Male and Female Athletes Took Part in Eliminations for Adults Taekwondo National Team
abortion pros read abortion photos

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS317
Summary | Abstract | Full Text |

Hasan YAYLI , Gülçin EROĞLU  
Yerel Katılım Bağlamında Türkiye’de Kadın Temsili Ss, 504-524
Women’s Representation in Turkey In Terms of Local Participation
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS318
Summary | Abstract | Full Text |

Esra ATMACA  
XIII-XV. Yüzyıllar Arasında Suriye Bölgesinde Veba Salgınları Ss, 525-534
Plague Epidemics in Syria Between XIII-XV. Centuries
abortion pros read abortion photos

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS319
Summary | Abstract | Full Text |

Abdullah İNCE  
Cumhuriyet Sonrası Dini Grupların İnsan Yetiştirme Modeli –Yahyalı’lı Hacı Hasan Efendi Örneği- Ss, 535-546
The Education Model of Republican Period’s Sufi Groups in Turkey: The Case of Hadji Hasan Efendi of Yahyalı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS320
Summary | Abstract | Full Text |

Rıza ERDAL , Ahmet KETEN, Zekiye BASARAN, Mehmet Yavuz TASKIRAN, Mine GUL, Ertay SEYREK  
14. Dünya Salon Atletizm Şampiyonası’na Katılanların Organizasyon Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi Ss, 547-560
14 World Athletics Championnships Determine the Level of Satisfaction of Participants in the Organization
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS322
Summary | Abstract | Full Text |

Zekiye BASARAN  
12 Haftalık Rekreatif Etkinliklerin Kadın Hükümlülerin Sürekli Kaygı Düzeyine Etkisi Ss, 561-574
The Effect of Twelve-Weeks Recreation Activities on the Anxiety Level of Female Prisoners
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS323
Summary | Abstract | Full Text |

Mustafa BAS , Elif AYDIN, Ubeyde KILIÇARSLAN  
Veteran Futbolcuların Karar Verme Stratejilerinin İncelenmesi Ss, 575-587
Investigation of Decision-Making Strategies of The Veteran Soccer Players
abortion pros read abortion photos

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS324
Summary | Abstract | Full Text |

Mustafa MUTLU  
İzmir’in Kurtuluş Yıl Dönümlerinin İzmir Basınına Yansımaları (1923-1938) Ss, 588-598
Reflections of Izmir’s Liberation Anniversaries on Izmir Press (1923-1938)
abortion pros read abortion photos
abortion pros process of abortion abortion photos

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS325
Summary | Abstract | Full Text |

Engin ÜNGÜREN , Yaşar Yiğit KAÇMAZ, Murat YETKİN  
Local Residents Perceptions of the Impacts of Hosting National and International Sporting Events Ss, 599-612
Local Residents Perceptions of the Impacts of Hosting National and International Sporting Events
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS326
Summary | Abstract | Full Text |

Latife KABAKLI ÇİMEN , Yasin KARABOĞA  
YÖNETİCİ ve ÖĞRETMENLERİN ORTAÖĞRETİM OKULLARINDAKİ DİSİPLİN SORUNLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Ss, 613-628
THE OPINION of MANAGERS and TEACHERS ON DISCIPLINE PROBLEMS AT ELEMENTARY SCHOOLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS327
Summary | Abstract | Full Text |

Alper BOZKURT  
Fitness Çalışmalarında Kişisel Bağlılığın Etkisi: Türkiye'den Bir Fitness Kulubü Örneği Ss, 629-640
Personal Involvement Level in Fitness Training: An Example of a Turkish Fitness Club
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS328
Summary | Abstract | Full Text |

Özgün PARASIZ , Mustafa Yaşar ŞAHİN, Akın ÇELİK  
Sporda Çocuk Koruma Programı Uygulamaları: İngiltere Örneği Ss, 641-653
Child Protection Program in Sports Implementations:The case of United Kingdom
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS329
Summary | Abstract | Full Text |

Emrah ÇETİN  
Osmanlı Devleti’nin Son Döneminde Zorunlu Çalışma Uygulamalarına Dair Bir Örnek: Karayolu Yapımında Çalışma Yükümlülüğü (1861-1908) Ss, 654-665
A Sample of Compulsory Work In The Last Periods of Ottoman Empire: Compulsory Work in Road Construction (1861-1908)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS330
Summary | Abstract | Full Text |

Nurgül MIHLANDIZ Nurgül MIHLADIZ  
INVESTIGATION OF BURDUR REGION FOLK DANCES Ss, 666-677
BURDUR YÖRESİ HALK OYUNLARININ İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS331
Summary | Abstract | Full Text |

Mihriay MUSA , Bahar ATEŞ, Ersan KARA, Belgin GÖKYÜREK  
Farklı Ülkelerdeki İki Üniversitenin Beden Eğitimi ve Spor Bölümlerine Öğrenci Alım Programlarının Karşılaştırılması: Gazi Üniversitesi ve Pekin Üniversitesi Örneği Ss, 678-686
Comparative Analysis of the Special Talent Exams at School of Physcial Education and Sport of Two Universities in Different Countries: Gazi University and Pekin University Samples
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS332
Summary | Abstract | Full Text |

Yesim KORMUKCU , Zekiye BASARAN  
Bölgesel Planlama Aşamasında Yöre Halkının Rekreatif Aktiviteler Konusunda Beklentileri Ss, 687-700
The Expectations of Locals About Recreative Activties on Regional Planning Stage
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS334
Summary | Abstract | Full Text |

Kürşat Şamil ŞAHİN  
Kırım Harbi’ni Konu Edinen Gazavâtnâmelerde Edebî Savaş Tasvirleri Ss, 701-714
Literary Depictions In Ghazavâtnâmahs That Adress The Crimean War
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS335
Summary | Abstract | Full Text |

Gökhan ATMACA  
DÛHAN SÛRESİ 10. AYET BAĞLAMINDA “DÛHAN/DUMAN” Ss, 715-726
Dûhan/Smoke in the Context Verse 10 of Sura ad-Dukhan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS336
Summary | Abstract | Full Text |

İsmail YÜCE  
Kıl Kökenli Lüks Liflerin Ayırt Etme Yöntemleri Ss, 727-738
Seperation Methods of Hair Origin Luxury Fibers
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS337
Summary | Abstract | Full Text |

Yıldıray BULUT  
Tarık Buğra Romanlarının, Roman Çözümleme Yöntemi’ne Göre İncelemesi ve Tarık Buğra’nın Romanlarında Milliyetçilik Fikri Ss, 739-746
Tarık Buğra’s Novels Based On Novel Analysing Method And Nationalism Theme In Tarık Buğra’s Novels
abortion pros read abortion photos

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS338
Summary | Abstract | Full Text |

Hasan AKGÜL  
Diyarbakırlı Mâlî, Hayatı, Edebi Kişiliği ve Dîvânı Ss, 747-756
THE POET MÂLÎ FROM DIYARBAKIR, HIS LIFE, LITERARY PERSONALITY AND THE DIVAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS340
Summary | Abstract | Full Text |

Özgür DİNÇER , İbrahim Kubilay TÜRKAY  
Voleybol Altyapı Antrenmanının Antropometrik ve Motorik Özellikler Üzerine Etkisinin İncelenmesi Ss, 757-763
The Examination of Effect on Anthropometric Characteristics and Motor Activities of Infrastructure Training at Volleyball
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS343
Summary | Abstract | Full Text |

Hatice HARMANKAYA  
Osmanlı Dönemi Oryantalist Resimlerde Görülen Kadın Figürleri ve Giyim Özellikleri Ss, 764-781
Turkish Women’s Figures and Clothing Properties Seen in Ottoman Term Orientalist Paintings
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS344
Summary | Abstract | Full Text |

Gizem CENGİZ GÖKÇE , M. Emin BARIŞ  
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)- Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD) İlişkisi ve Peyzaj Planlama Sürecinde Stratejik Çevresel Değerlendirmenin Önemi Ss, 782-792
Relation of Environmental Impact Assessment (EIA) and Strategic Environmental Assessment (SEA) and the Importance of Strategic Environmental Assessment In Landscape Planning Process
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS345
Summary | Abstract | Full Text |

Meryem KARATAŞ  
“ONUR EĞİTİMİ” ÜZERİNE BİR GİRİŞ DENEMESİ Ss, 793-801
An Introduction Attempt on “The Honour Education”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS347
Summary | Abstract | Full Text |

Barış ÖZTUNA  
SOCIAL SECURITY OF TURKISH ATHLETES Ss, 802-808
TÜRK SPORCULARININ SOSYAL GÜVENLİĞİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS349
Summary | Abstract | Full Text |

Nil Didem ŞİMŞEK  
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ DERS KİTAPLARINDAKİ METİNLERİN İLİŞKİSEL SÖZ VARLIĞI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 809-827
EVALUATION OF THE TEXTS IN TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE COURSE BOOKS IN TERMS OF FORMULAIC EXPRESSIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS350
Summary | Abstract | Full Text |

Erdal ÇETİN  
Çocuk ve Gençlerin Televizyonda Maç İzleme Alışkanlıklarının Spordaki Şiddet Eylemlerine Etkileri Ss, 828-844
The Effects of the Habits of Children and Teenagers Watching Matches on Television to the Violence Actions at Sport
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS351
Summary | Abstract | Full Text |

Veli Ozan ÇAKIR , Sevda KORKMAZ  
Müzik ve Hareket Bağlamında Futbol Tezahüratları Ss, 845-857
Football Cheerings on the Content of Music and Movement
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS352
Summary | Abstract | Full Text |

Serap TANRISEVER , Zhyldyz AMANBEK KYZY  
Kırgızistan Geleneksel Erkek Başlıkları Ss, 858-865
Tradıtıonal Men Caps Of Kyrgyzstan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS353
Summary | Abstract | Full Text |

Berna FİLDİŞ  
ROMALI SENECA’NIN ÖTEKİSİ MEDEA Ss, 866-878
MEDEA AS OTHER OF SENECA FROM ROME
abortion pros read abortion photos

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS354
Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements

    Call for papers

    Dear authors,

    We only accept topics related to different disciplines of sport sciences since the first issue of our fifth volume. Therefore, please do not submit any kinds of research which is not directly connected to the sports field. Also be sure that you formatted your proposals according to the author guidelines of the journal. Submitting your articles to our journal will definitely mean that your articles haven't been published or sent elsewhere for publication. 

    Our journal solely functions on open access policy and we would definitely be happy to see that authors are exploring and using articles printed in our journal. Address :ISCSA Office: Menekse Sok. No:7/71 Balkanoglu Is Hani Kizilay, Cankaya, Ankara, TURKEY
Telephone :03123190289 Fax :03123190289
Email :editor@iscsjournal.com - turkmenm@yahoo.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri