Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


5 NumberEditor
Dr. Mutlu TURKMEN

Assistant Editor
Dr. Ali ÖZKAN

Ankara  2014

 | Cover  | Table of contents  | EditorialÖzgür DİNÇER , Fatih KARAKAŞ, Hamza KÜÇÜK, Levent BAYRAM  
POLİS MESLEK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİ DÜZEYLERİ VE EMPATİ EĞİLİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 11-21
AN EVALUATION OF THE COMMUNICATION SKILLS AND EMPATHIC TENDENCIES OF STUDENTS ATTENDING POLICE VOCATIONAL SCHOOL OF HIGHER EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS58
Summary | Abstract | Full Text |

Berna Yıldırım Artaç , Assistant Prof. Başak BOĞDAY SAYĞILI  
WOMEN’S HEADDRESSES USED IN ANATOLIA Ss, 22-33
WOMEN’S HEADDRESSES USED IN ANATOLIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS64
Summary | Abstract | Full Text |

Ender ŞENEL , Filiz Fatma ÇOLAKOĞLU, Duran UYGUR  
Evaluation of parents’ opinions about children’s orientation to volleyball Ss, 34-45

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS68
Summary | Abstract | Full Text |

Murat KIZANLIKLI  
The Structure of The Recreation Education in Higher Education in Turkey Ss, 46-60
Türkiye’deki Yükseköğretim Kurumlarında Rekreasyon Eğitiminin Yapısı
abortion pros read abortion photos

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS72
Summary | Abstract | Full Text |

Atahan Altıntaş , Perican Bayar Koruç  
GENÇ SPORCULARIN KATILIM MOTİVASYONLARININ SPOR TÜRÜ VE CİNSİYETE GÖRE BELİRLENMESİ Ss, 61-67
DETERMINING PARTICIPATION MOTIVATION OF YOUNG ATHLETES WITH REGARD TO GENDER AND SPORT TYPE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS73
Summary | Abstract | Full Text |

Ercan ZORBA , Kemal Göral, Şenol Göral  
Elit Hentbolcularda Bazı Fiziksel Uygunluk Parametreleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Ss, 68-76
Examining Relationships Between Some Physical Fitness Parameters of Elite Handball Players
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS75
Summary | Abstract | Full Text |

Serkan HACICAFEROGLU , Burhanettin HACICAFEROĞLU  
Gençlik Merkezi Müdürlüklerinde Çalışan Personellerin Çalışma Ortamlarında Maruz Kaldıkları Yıldırma Davranışlarının Cinsiyet Yönünden İncelenmesi Ss, 77-87
Analysis of the Mobbing, Which the Personnel Working at the Directorates of the Youth Centers are Exposed to in Their Working Environment in Terms of Gender
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS77
Summary | Abstract | Full Text |

ZİYA BAHADIR , Zehra Certel, Ramazan Topuz  
Okçuluk ve Boks Antrenörlerinin Sağlıklı Yaşam Davranışları Üzerine Bir Araştırma Ss, 88-96
A RESEARCH ON HEALTHY LIVING BEHAVIORS OF ARCHERY COACHES AND BOXING COACHES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS78
Summary | Abstract | Full Text |

Saliha AĞAÇ , Meryem Arga ŞANİOĞLU, Saliha ÖZELMAS KAHYA, Nalan GÜRŞAHBAZ, Fatma GÖKPINAR  
BOLU İLİ MUDURNU İLÇESİ YÖRESEL KADIN GİYSİLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 97-110
EXAMINATION OF LOCAL WOMEN’S APPARELS IN MUDURNU COUNTY OF BOLU PROVINCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS80
Summary | Abstract | Full Text |

Sehmus Aslan , Bulent Agbuga  
Investigation of Elite Taekwondo Athletes’ Coping Styles with Stress Ss, 111-118
Elit Taekwondo Sporcularının Stresle Başa Çıkma Tarzlarının İncelenmesi
abortion pros hockey1.com abortion photos

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS81
Summary | Abstract | Full Text |

MUSTAFA KAYIHAN ERBAŞ , Mehmet GÖRAL, Yaprak KALEMOĞLU VAROL  
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN UZAK DURMASINDA BEDEN EĞİTİMİ VE SPORUN ROLÜ Ss, 119-128
Role of Physical Education and Sports in Abstinence of High School Students From Harmful Habits
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS83
Summary | Abstract | Full Text |

T. OSMAN MUTLU , H. Evren ŞENTÜRK, Ercan ZORBA  
Üniversite Öğrencisi Tenisçilerde Empatik Eğilim ve İletişim Becerisi Ss, 129-137
Empathic Tendency of University Students in Tennis and Communication Skills
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS85
Summary | Abstract | Full Text |

Raşid Tajibayev  
Çokkutuplu dünyaya doğru ilerlerken uluslararası ilişkilerde denge politikası analizi Ss, 138-147
The Analysis of Balance Politics in International Relations Towards a Multipolar World
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS86
Summary | Abstract | Full Text |

Evren GÜÇER , Cemal Ersin SİLİK  
ULUSLARARASI SPOR ORGANİZASYONLARININ ETKİLERİ: 2013 MERSİN XVII. AKDENİZ OYUNLARI’NA YÖNELİK BİR UYGULAMA Ss, 148-170
THE IMPACTS OF THE INTERNATIONAL SPORTS ORGANIZATIONS: A STUDY ON 2013 MERSIN XVII. MEDITERRANEAN GAMES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS87
Summary | Abstract | Full Text |

Cemal Ersin SİLİK  
ORGANİZASYON KALİTE ALGISI, TATMİN DÜZEYİ VE TEKRAR ZİYARET ETME EĞİLİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİYİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: 2013 FIFA 20 YAŞ ALTI DÜNYA KUPASI ÖRNEĞİ Ss, 171-193
A STUDY ON DETERMINATION OF THE ORGANIZATION PERCEIVED QUALITY, SATISFACTION LEVEL AND REVISIT: THE CASE STUDY OF FIFA UNDER-20 WORLD CUP ORGANIZATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS88
Summary | Abstract | Full Text |

Nevzat ERDOĞAN , Aylin Zekioğlu, Feridun Dorak  
Hentbol Antrenörlerine Göre, Sporcuların Performansını Psikolojik Yönden Etkileyen Faktörler Nelerdir? Nitel Çalışma Ss, 194-207
According to Handball Coaches, What Are The Psychological Factors That Affect The Performance of Athletes ? A Qualitative Study
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS89
Summary | Abstract | Full Text |

Mehmet APAN , Mehmet İSLAMOĞLU  
KOBİ'lerde Finans Yönetimi Ss, 208-218
FINANCIAL MANAGEMENT IN SMEs
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS90
Summary | Abstract | Full Text |

Uğur SÖNMEZOĞLU , Ercan Polat, Ali Aycan  
Youth Center Members and According to Some Variables Levels of Leisure Satisfaction Ss, 219-229
Gençlik Merkezi Üyeleri ve Bazı Değişkenlere Göre Serbest Zaman Tatmin Düzeyleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS91
Summary | Abstract | Full Text |

Gökhan ATMACA  
Araf Sûresi 175-176. Ayetler Çerçevesinde Bel‘am Ss, 230-240
Belam in the Context Verses 175-176 of Sura al-Araf
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS93
Summary | Abstract | Full Text |

Hanifi ÜZÜM , Hasan OSMANOĞLU, Güçlü ÖZEN, Ercan POLAT, Uğur SÖNMEZOĞLU  
Üniversite Öğrencilerinin Spor Müsabakalarını Seyretme Güdülerinin İncelenmesi: (Şırnak İli Örneği) Ss, 241-254
Study on Motives of University Students for Watching Sport Events Study on Motives of University Students for Watching Sport Events (Sırnak Province Case Study)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS94
Summary | Abstract | Full Text |

Veli Toptaş  
Analyzes of Pre-Service Primary School Teachers’ Explanations of ‘Edge’ Term According to the Mathematical Thinking Development Phases Ss, 255-265
Sınıf Öğretmeni Adaylarının ‘Ayrıt’ Terimini Matematiksel Düşünce Gelişim Aşamalarına Göre Açıklamalarının İncelenmesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS95
Summary | Abstract | Full Text |

Murat Demirkol  
İslam Ahlâk Felsefesinde Erdem Kavramı Ss, 266-283
The Conception of Virtue in the Philosophy of Islamic Ethics
abortion pros read abortion photos

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS96
Summary | Abstract | Full Text |

Melek TUFAN , FİLİZ ERDEN, E.ELHAN ÖZUS  
Traditional Woman Clothing and Ornamentations Which Belongs to Sille, Konya in Turkish Clothing Ss, 284-301
Türk Giyiminde Konya İli Sille Yöresi’ ne Ait Geleneksel Kadın Kıyafetleri ve Süslemeleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS99
Summary | Abstract | Full Text |

Melek TUFAN , FİLİZ ERDEN, E.ELHAN ÖZUS  
Çankırı Yaran Group and Traditional Clothing Features Ss, 302-317
Çankırı Yaran Ekibi ve Geleneksel Giyim Özellikleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS100
Summary | Abstract | Full Text |

Metin ÖZDEMİR  
KÖTÜLÜK OLGUSUNA İLAHİ YASALAR BAĞLAMINDA BAKIŞ Ss, 318-327
THE OVERVIEW ON THE PHENOMENON OF EVIL IN THE CONTEXT OF THE DIVINE LAWS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS97
Summary | Abstract | Full Text |

Ahmet YILDIRIM  
SADE HAYAT VE DİN Ss, 328-339
SIMPLE LIFE AND RELIGION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS103
Summary | Abstract | Full Text |

Zühal Çetin ÖZKAN  
KÜLTÜRLERARASI ETKİLEŞİMDE SİNEMANIN ROLÜ: FERZAN ÖZPETEK VE FATİH AKIN FİLMLERİNDE KÜLTÜRLERARASILIK Ss, 340-349
CINEMA IN THE ROLE OF CULTURAL INTERACTION: INTERCULTURALISM MOVIES IN FATIH AKIN AND FERZAN OZPETEK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS101
Summary | Abstract | Full Text |

Güçlü ÖZEN  
Rekreatif Etkinlik Olarak Tırmanış Çalışmasının Ergenlerin Denetim Odağı Üzerine Etkisi Ss, 350-360
The Effect of Climbing As a Recreational Event on Adolesent ‘s Locus of Control
abortion pros read abortion photos
abortion pros read abortion photos

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS102
Summary | Abstract | Full Text |

Ayşegül Ayata AKTÜRK , Güçlü ÖZEN, Hanifi ÜZÜM  
Amatör Düzeydeki Futbolcuların Örgütsel Bağlılıklarının İncelenmesi Bolu İli Örneği Ss, 361-374
Examining Oragnizational Commitment of the Football Players in the Amatuer Level An Example of the Province Bolu
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS105
Summary | Abstract | Full Text |

Aykut DÜNDAR , Cengiz ARSLAN, Abdullah ARPACI, Zait Burak AKTUĞ, Fatih MURATHAN  
YÜZÜCÜLERDE FARKLI YÜKLENMELİ YÜZME PERFORMANSLARININ GLİKOZ VE İNSÜLİN ÜZERİNE ETKİLERİ Ss, 391-396
EFFECTS OF SWIMMING PERFORMANCES OF SWIMMERS WITH DIFFERENT UNDERTAKINGS ON THE GLUCOSE AND INSULIN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS110
Summary | Abstract | Full Text |

Osman ORUÇHAN  
HADİSLERİN ANLAŞILMASI VE YORUMUNDA BİLİMSEL VERİLERİN KULLANIMI ÜZERİNE Ss, 397-414
ON THE USING OF SCIENTIFIC DATA FOR UNDERSTANDING AND INTERPRETATION OF HADITH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS113
Summary | Abstract | Full Text |

Hüseyin ÖZTÜRK , Yusuf Aykal  
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULUNDA OKUYAN ÖĞRENCİLERİN SPOR ÜRÜNLERİNDE MARKA TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI Ss, 415-423
The research of the factors affecting the trade mark preferences of the students attending Higher School of Physical Education and Sports
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS114
Summary | Abstract | Full Text |

Hüseyin ÖZTÜRK , Hasan Hüseyin Taner  
GAZİANTEP EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVİK KUVVET AMİRLİĞİNDE GÖREVLİ POLİSLERİN BOŞ ZAMANLARINI DEĞERLENDİRME ALIŞKANLIKLARI Ss, 424-431

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS115
Summary | Abstract | Full Text |

Abdullah İNCE  
Din Hizmetleri Sunumu Bağlamında Elli ve Üzeri Yaş Grubunun Cami ve Din Adamı Algısı Ss, 432-452
Fifty and Over Age Group’s Perception of the Mosque and Clergy in the Context of Presentation of Religious Services
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS116
Summary | Abstract | Full Text |

Ali ÖZKAN , Gürhan Kayıhan, Sabri Kaya, Ümit Öz  
FARKLI SPOR BRANŞLARI İLE UĞRAŞAN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN KUVVET VE ESNEKLİKLERİNİN BELİRLENMESİNDE MORFOLOJİK DEĞİŞKENLERİN ROLÜ Ss, 453-459
THE ROLE OF MORPHOLOGICAL VARIABLES IN DETERMINING STRENGTH AND FLEXIBILITY IN DIFFERENT SPORTS BRANCHES IN SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS117
Summary | Abstract | Full Text |

Emre Şimşek , Zait Burak Aktuğ, Çağrı Çelenk, Taner Yılmaz, Elif Top, Ersan Kara  
9-15 Yaş Arası Futbolcuların Fiziksel Özelliklerinin Yaş Değişkenlerine Göre İncelenmesi Ss, 460-468
The Evaluation of the Physical Characteristics of Football Players at the Age of 9-15 in Accordance With Age Variables
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS118
Summary | Abstract | Full Text |

FİLİZ ERDEN , Melek TUFAN, E. Elhan ÖZUS  
DENİZLİ TAVAS İLÇESİ GELENEKSEL KADIN KIYAFETLERİ Ss, 469-486
TRADITIONAL WOMAN CLOTHES OF TAVAS, DENİZLİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS119
Summary | Abstract | Full Text |

Senem ÇEYİZ , Oğuz ÖZBEK  
INTERACTIONS BETWEEN GLOBALIZATION AND SPORTS Ss, 487-495
KÜRESELLEŞME VE SPOR ETKİLEŞİMİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS120
Summary | Abstract | Full Text |

HANDE TAVAZAR , Elif ERKAYA, Özge YAVAŞ, Özgür TEZ, Devrim ZERENGÖK,Pınar GÜZEL, Selhan ÖZBEY  
Lise Eğitimi Alan Genç Erişkinlerin Fiziksel Aktivite ve Yaşam Kalitesi Arasındaki Farklılıklarının İncelenmesi (Manisa İli Örneği) Ss, 496-510
The research of the differences between physical activity and life quality in senior high school students (Manisa City example)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS122
Summary | Abstract | Full Text |

Özgür TEZ , Özgün DOĞAN, Özge YAVAŞ, Elif ERKAYA, Hande TAVAZAR, Pınar GÜZEL  
Leisure Time and Recreation Services in Municipalities (İzmir city example) Ss, 511-524
Yerel Yönetimlerde Serbest Zaman ve Rekreasyon Hizmetleri (İzmir İli Örneği)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS123
Summary | Abstract | Full Text |

Ersan TOLUKAN , Baki YILMAZ  
ÖZEL YETENEKLE İLGİLİ BÖLÜMLERDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN REKREASYONEL AKTİVİTELERE KATILIMLARINA ENGEL OLABİLECEK UNSURLARIN BELİRLENMESİ Ss, 525-539
DETERMINING THE FACTORS WHICH CAN PREVENT RECREATIONAL PARTICIPATION OF UNIVERSITY STUDENTS WHO ATTEND TO THE DEPARTMENTS ACCORDİNG TO SPECİAL SKİLL EXAMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS124
Summary | Abstract | Full Text |

Zait Burak AKTUĞ , Fatih Mehmet UĞURLU, Ümit YETİŞ, Aykut DÜNDAR, Fatih MURATHAN  
Futbol Branşında Sporcuların Başarı Motivasyon Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi Ss, 540-552
Investigating Success Motivation Levels of Sporters in Football Branch with regards to Certain Variables
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS125
Summary | Abstract | Full Text |

Şule ÇİVİTÇİ , Serap Dengin  
Koşu Giysileri Konforunun Kullanıcılar Tarafından Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma Ss, 553-569
A Research on Assessment of Comfort of Jogging Suits by Users
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS126
Summary | Abstract | Full Text |

Hacer ÖLÇER , Serap Dengin  
SPORCU PERFORMANSINI ARTTIRMAYA YÖNELİK OLARAK YÜZÜCÜ GİYSİLERİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Ss, 570-581
A RESEARCH ON EXAMINATION OF SWIMMER CLOTHING FOR INCREASING SPORTSMAN PERFORMANCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS127
Summary | Abstract | Full Text |

Recep CENGİZ , Murat TURĞUT, Alper Cavit KABAKÇI  
BESYO ÖĞRETİM ELEMANLARININ ADANMIŞLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Ss, 582-593
THE DETERMINATION OF ORGANIZATIONAL DEDICATION LEVELS OF LECTURERS OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS SCHOOLS
abortion pros read abortion photos

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS128
Summary | Abstract | Full Text |

Muhammed Mustafa Atakan , Adnan Ersoy, Halil Bişğin  
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerindeki Yönetim Süreçlerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Ss, 594-604
The Investigating the Management Processes In Provincial Directorate of Youth Service and Sports in Terms of Different Variable
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS129
Summary | Abstract | Full Text |

Ali KARATAŞ  
Mevdûdî’nin (1903-1979) Tefsirinde Müteşâbih Ss, 605-622
Allegory (Mutashâbih) in the Tefhîmü'l-Qur'an of Mawdûdî
abortion pros read abortion photos

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS130
Summary | Abstract | Full Text |

Birsen ÇİLEROĞLU , İnci Seda KIVILCIMLAR  
FAST FASHION KOLEKSİYONLARINDA YER ALAN SPOR-CASUAL GİYSİLERİN TASARIM ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Ss, 623-633
DETERMINING THE FEATURES OF SPORTSWEAR TAKING PLACE IN FAST FASHION COLLECTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS132
Summary | Abstract | Full Text |

Elmas Elhan ÖZUS , Filiz Erden, Melek Tufan  
KONYA GELENEKSEL KADIN KIYAFETLERİNDEN GÜNÜMÜZE YANSIMALAR Ss, 634-649
REFLECTIONS FROM TRADITIONAL CLOTHES OF KONYA REGION TODAY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS133
Summary | Abstract | Full Text |

Elmas Elhan ÖZUS , Melek Tufan, Filiz Erden  
MALATYA YÖRESİ GELENEKSEL KADIN KIYAFETLERDEN GÜNÜMÜZE YANSIMALAR Ss, 650-664
REFLECTIONS FROM TRADITIONAL CLOTHES OF MALATYA REGION TODAY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS134
Summary | Abstract | Full Text |

Rositsa Todorova ,Rositsa Dimkova, Teodora Valova, Petya Marcheva  
HEMSBALL GAME AND ITS INFLUENCE ON HANDICAPPED CHILDREN’S PSYCHOPSYSICAL CONDITION and THE FAMILY’S OPINION Ss, 665-693
HEMSBALL OYUNU VE OYUNUN ENGELLİ ÇOCUKLARIN PSİKO-FİZİKSEL GELİŞİMİNE ETKİSİ VE AİLE GÖRÜŞLERİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS138
Summary | Abstract | Full Text |

Mikail TEL  
TÜRK TOPLUM YAŞANTISINDA FAİR PLAY Ss, 694-704
FAIR PLAY IN TURKISH SOCIAL LIFE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS139
Summary | Abstract | Full Text |

Gauhar ALDAMBERGENOVA , Elmira KANAYEVA  
Moral traditions and norms of education Ss, 705-710

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS140
Summary | Abstract | Full Text |

Lokman Çilingir  
Religion or Morality? Ss, 711-720
Din mi Ahlak mı?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS141
Summary | Abstract | Full Text |

Hatice Akın Zorba  
Sport in the Ottoman Empire in Evliya Çelebi’s Seyahatnâme Ss, 721-732
Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’ne Göre Osmanlı İmparatorluğu’nda Spor
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS142
Summary | Abstract | Full Text |

Nuran KAYABAŞI , H. Sinem Şanlı  
Art of Wrought Copper In Turkey Ss, 733-744
Türkiye’de Dövme Bakırcılık Sanatı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS143
Summary | Abstract | Full Text |

Emre OZAN , Muhsin HAZAR  
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ İLE BAZI ÖĞRETMEN ADAYLARININ DUYGUSAL ZEKA VE MUTLULUKLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Ss, 745-756
THE COMPARISON OF EMOTIONAL INTELLIGENCE AND HAPPINESS OF THE PRESERVICE TEACHERS IN THE DEPARTMENT OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TEACHING WITH SOME PRESERVICE TEACHERS IN OTHER DEPARTMENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS144
Summary | Abstract | Full Text |

Adnan ERSOY , Halil Bişgin, Metin Karayol, Muhammed Mustafa Atakan  
Investigation of the organizational commitment levels of employees working in Ministry of Youth and Sports according to some demographical variables Ss, 757-766
Gençlik ve Spor Bakanlığı Çalışanlarının Örgüte Bağlılık Düzeylerinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS145
Summary | Abstract | Full Text |

Elmira KANAYEVA  
TYPOLOGY OF HISTORIC BUILDINGS, END OF THE 19TH CENTURY AND THE BEGINNING OF 20TH CENTURY, ON EXAMPLE OF WESTERN KAZAKHSTAN, ATYRAU CITY Ss, 767-774
KAZAKİSTAN’DAKİ XIX YÜZYILIN SONU - XX YÜZYILIN BAŞINA AİT OLAN, TARİHİ DEĞER TAŞIYAN KONUTLARIN TİPOLOJİSİ, BATI KAZAKİSTAN ÖRNEĞİNDE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS146
Summary | Abstract | Full Text |

Mehmet GÖKTEPE , Mehmet Günay  
Quercetin Uygulamasının Egzersiz, Serbest Radikal Ve Antioksidan Enzim Düzeyleri Üzerine Etkisi Ss, 775-788
The effect of quercetin administration on exercise, free radical and antioxidant enzym levels
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS148
Summary | Abstract | Full Text |

Serkan HACICAFEROGLU  
Salon Sporları Hakemlerine Yönelik Mobbing Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliğinin Belirlenmesi Ss, 789-797
Determination of Validity and Reliability of the Mobbing Scale for Indoor Sports Referees
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS149
Summary | Abstract | Full Text |

Vahit CELAL  
MAVERAÜNNEHİR’DE IX-XII YÜZYILLARDA FELSEFÎ DÜŞÜNCENİN YAYGINLAŞMASI Ss, 798-804
PROLIFERATION OF PHILOSOPHICAL THOUGHT IN TRANSOXANIA BETWEEN 9th AND 12th CENTURIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS150
Summary | Abstract | Full Text |

Gözde DOĞU , A. Azmi Yetim  
YAKIN DÖNEM GENÇLİK VE SPOR POLİTİKALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 805-813
ASSESSMENT OF RECENT PERIOD YOUTH AND SPORT POLICIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS151
Summary | Abstract | Full Text |

Hüseyin GÜMÜŞ , Özcan IŞIK, Ömür KARAKULLUKÇU, İrfan YILDIRIM  
ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA SERBEST ZAMAN FİZİKSEL AKTİVİTE KISITLAYICILARI Ss, 814-825
LEISURE TIME-PHYSICAL ACTIVITY CONSTRAINTS AT HIGH SCHOOLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS152
Summary | Abstract | Full Text |

Mehdi GHORBANI , Roghayye HASHTRODI  
INSULIN HORMONE EFFECTS ON FT&ST MUSCLES OF BODY BULDING ATHLETS AND DIABETIC PEOPLE TYPE Ss, 826-835

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS156
Summary | Abstract | Full Text |

Ozkan ISIK , Huseyin GUMUS, Bilal OKUDAN, Mustafa YILMAZ  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM KALİTE DÜZEYLERİNİN DEPRESYON DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Ss, 836-843
EVALUATION OF THE EFFECTS OF THE QUALITY OF LIFE LEVELS OF UNIVERSITY STUDENTS UPON THEIR DEPRESSION LEVELS
abortion pros read abortion photos

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS157
Summary | Abstract | Full Text |

Zeynep YILMAZ ÖZTÜRK , Mehmet Semih SUMMAK  
İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN BİREYSEL YENİLİKÇİLİKLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 844-853
INVESTIGATION OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS INDIVIDUAL INNOVATIVENESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS158
Summary | Abstract | Full Text |

Yaşar ÇORUH , Suat KARAKÜÇÜK  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN CİNSİYET DEĞİŞKENİNE GÖRE REKREASYONEL EĞİLİMLERİ VE REKREASYONEL ETKİNLİKLERE KATILIMINA ENGEL OLAN FAKTÖRLER Ss, 854-862
RECREATIONAL TENDENCIES AND THE FACTORS PREVENTING UNIVERSITY STUDENTS PARTICIPATING TO RECREATIONAL ACTIVITES ACCORDING TO GENDER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS159
Summary | Abstract | Full Text |

Fatih YAŞARTÜRK , Fehmi ÇALIK, Murat KUL, Mutlu TÜRKMEN, Hayri AKYÜZ  
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULUNDA OKUYAN ÖĞRENCİLERİN SOSYAL FİZİKİ KAYGI DURUMLARININ İNCELENMESİ Ss, 863-869
ANALYSIS OF THE SOCIAL PHYSICAL ANXIETY STATUS OF THE STUDENTS ATTENDING TO PHYSICAL EDUCATION AND SPORT COLLEGES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS161
Summary | Abstract | Full Text |

İsmail AYDIN , Halil SAROL  
OTİZMLİ BİREYLERİN FİZİKSEL AKTİVİTE PROGRAMLARINA KATILIMINI ENGELLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ Ss, 870-880
EXAMINATION OF CONSTRAINTS ON PHYSICAL ACTIVITY PROGRAMS PARTICIPATION TO INDIVIDUALS WITH AUTISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS162
Summary | Abstract | Full Text |

Hayri AKYÜZ , Murat KUL, Fatih YAŞARTÜRK  
REKREASYON AÇISINDAN ORMANLAR VE ÇEVRE Ss, 881-890
FORESTS AND ENVIRONMENT IN TERMS OF RECREATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS163
Summary | Abstract | Full Text |

Murat KUL , Taner BOZKUŞ, Zeynep EROL, Gürkan ELÇİ  
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Sınavlarında Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanan Adaylar İle Hak Kazanamayan Adayların Çoklu Zekâ Alanların Karşılaştırılması Üzerine Bir Araştırma Ss, 891-897
A Research on the Comparison of the Multiple Intelligence Types of the Candidates Who Succeeded and Failed in the Entrance Exams of Physical Education and Sports School
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS164
Summary | Abstract | Full Text |

Mehmet Kumartaşlı , Engin Güneş ATABAŞ  
ASSESSMENT OF EXPECTATIONS OF INDIVIDUALS USING FITNESS CENTER IN GYMNASIUM Ss, 898-904
SPOR MERKEZİ FİTNESS SALONUNU KULLANAN BİREYLERİN BEKLENTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS165
Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements

    Call for papers

    Dear authors,

    We only accept topics related to different disciplines of sport sciences since the first issue of our fifth volume. Therefore, please do not submit any kinds of research which is not directly connected to the sports field. Also be sure that you formatted your proposals according to the author guidelines of the journal. Submitting your articles to our journal will definitely mean that your articles haven't been published or sent elsewhere for publication. 

    Our journal solely functions on open access policy and we would definitely be happy to see that authors are exploring and using articles printed in our journal. Address :ISCSA Office: Menekse Sok. No:7/71 Balkanoglu Is Hani Kizilay, Cankaya, Ankara, TURKEY
Telephone :03123190289 Fax :03123190289
Email :editor@iscsjournal.com - turkmenm@yahoo.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri